Byggteknisk forskrift (TEK10)

TEK10 er tidligere regelverk. Det nyeste regelverket er TEK17.

TEK10 er tidligere regelverk. Det nyeste regelverket er TEK17.

Kapittel 14 Energi

§ 14-3. Minimumskrav til energieffektivitet

(1) Følgende verdier skal oppfylles:

Tabell: Minimumskrav

U-verdi
yttervegg
[W/(m2 K)]
U-verdi tak
[W/(m2 K)]
U-verdi gulv
på grunn og
mot det fri
[W/(m2 K)]
U-verdi vindu
og dør
inkludert
karm/ramme
[W/(m2 K)]
Lekkasjetall
ved 50 Pa
trykkforskjell
[luftveksling
pr. time]
≤ 0,22 ≤ 0,18 ≤ 0,18 ≤ 1,2 ≤ 1,5

  • Veiledning til første ledd

    Både § 14-2 første og annet ledd gir rom for fleksibilitet. Minimumskravene sikrer minste akseptable kvalitet på enkeltkomponenter og bygningskroppen.

(2) Rør, utstyr og kanaler som er knyttet til bygningens varmesystem skal isoleres. Isolasjonstykkelsen skal være økonomisk optimal beregnet etter norsk standard eller en likeverdig europeisk standard.

  • Veiledning til annet ledd

    Kravet omfatter bygningens varme- og distribusjonssystem, inkludert tappevannssystem. Isolering av rør, utstyr og kanaler skal redusere unødvendig tap av varme og redusere et eventuelt kjølebehov.

    Isolasjonstykkelse kan beregnes etter NS-EN 12828:2012+A1:2014 kapittel 4.8 og Tillegg C eller likeverdig europeisk standard for eksempel DS 452:2013. Det finnes beregningsprogrammer og tabeller som kan benyttes.

    Videre kan det ved beregning av økonomisk optimal isolasjonstykkelse tas hensyn til andre kostnader som følge av økt isolasjon, for eksempel tap av utnyttbart areal.

Endringshistorikk § 14-3