Byggteknisk forskrift (TEK10)

TEK10 er tidligere regelverk. Det nyeste regelverket er TEK17.

TEK10 er tidligere regelverk. Det nyeste regelverket er TEK17.

IV Løfteinnretninger

§ 15-13. Rulletrapp og rullende fortau

 • Veiledning til bestemmelsen

  Direktivet oppstiller generelle helse- og sikkerhetskrav som må oppfylles for at rulletrapper og rullende fortau skal kunne omsettes i EU/EØS-området. I gjeldende norsk regelverk er kravene til helse og sikkerhet for rulletrapper og rullende fortau tatt inn i forskrift 17. desember 2013 nr. 1579 om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk (DOK).

  I tillegg stiller byggteknisk forskrift enkelte krav for at rulletrapper og rullende fortau skal kunne installeres i norske byggverk. Løfteinnretningen er en integrert del av byggverket og avhengig av bygningsteknisk prosjektering og utførelse.

  For rulletrapper og rullende fortau finnes det standarder som angir tekniske krav både med hensyn til utforming og sikkerhet.

  Grunnleggende krav til helse og sikkerhet i maskindirektivet kan oppfylles ved installering av rulletrapp eller rullende fortau etter NS-EN 115-1:2008+A1:2010.

(1) Den sikkerhetsmessige utformingen av rulletrapper og rullende fortau skal være i henhold til direktiv 2006/42/EF (maskindirektivet).

 • Veiledning til første ledd

  Arealet ved endestasjon for rulletrapp og rullende fortau skal være utformet slik at personer fritt kan bevege seg bort fra området.

  Rulletrapper og rullende fortau kan imidlertid utstyres med fysiske hindre som stanser uønsket bruk. Rulletrapper er bl.a. ikke ment for rullestolbrukere og transport av barnevogn, handlevogn mv.

  Det er også en fordel at disse sperrene markeres med en kontrastfarge for å redusere faren for kollisjon.

  Fremstikkende bygningskonstruksjoner må ikke medføre fare for brukere.

(2) På gulvet foran påstigning til rullende fortau og rulletrapp skal det være et taktilt farefelt som er tilstrekkelig synlig. På gulvet etter avstigningsfeltet til rullende fortau og rulletrapp skal det være et taktilt oppmerksomhetsfelt som er tilstrekkelig synlig.

 • Veiledning til annet ledd

  Preaksepterte ytelser

  1. Luminanskontrasten til farefeltet må være på 0,8 i forhold til bakgrunnsfargen.

  2. Luminanskontrasten til oppmerksomhetsfeltet må være på 0,4 i forhold til bakgrunnsfargen.

  3. Farefeltet og oppmerksomhetsfeltet må ha en lengde på 0,6 m.

  4. Farefeltet og oppmerksomhetsfeltet må ha en bredde tilsvarende installasjonens bredde.

  5. Farefelt og oppmerksomhetsfelt må tydelig vise stopp- og startområde for å unngå at brukerne snubler eller faller.

  6. Rulletrapper som er beregnet for å skifte retning må ha en luminanskontrast på oppmerksomhetsfelt og farefelt på 0,8 i forhold til bakgrunnsfargen.

(3) Dersom rulletrapper og rullende fortau plasseres i åpne areal slik at fallhøyden fra innretningens balustrade overstiger 3,0 m, skal det monteres en egnet fallsikring.

(4) Rulletrapper og rullende fortau skal ikke utsettes for temperatur og miljø som kan skape driftsproblemer eller vanskeliggjøre vedlikehold.

 • Veiledning til fjerde ledd

  Preakseptert ytelse

  1. Installasjonen må være konstruert for de klima- og miljøpåvirkninger som kan forventes.

Endringshistorikk § 15-13

 • 20.04.16 Veiledningstekst endret. Se veiledningsteksten før endringen (pdf)
 • 01.10.15 Veiledningstekst lagt inn.
 • 01.07.15 Veiledningstekst fjernet pga. endringer i forskriften.
 • 01.04.14 Til første ledd: Tilpasning av løfteplattform I henhold til informativt vedlegg B I NS-EN 81-41. Til syvende ledd: Presisert lysstyrke.
 • 01.01.12 Til syvende og niende ledd: Endret veiledningsteksten som følge av forskriftsendringer.