Byggesaksforskriften (SAK10) med veiledning

Kapittel 13 Sentral godkjenning for ansvarsrett

§ 13-4. Godkjenningens varighet - Endring og fornyelse

Sentral godkjenning for ansvarsrett gis for tre år av gangen.

Søknad om fornyelse sendes til Direktoratet for byggkvalitet innen to måneder før utløpet av godkjenningsperioden. Oversittes denne fristen kan det kreves innsendt søknad etter § 13-2.

Sentral godkjenning for ansvarsrett fornyes dersom foretaket dokumenterer at det tilfredsstiller de krav som på fornyelsestidspunktet er gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven. Ved søknad om fornyelse kan Direktoratet for byggkvalitet foreta en ny vurdering, der det også legges vekt på tidligere mottatt dokumentasjon.

Sentral godkjenning gis til foretak, og følger foretakets organisasjonsnummer. Ved endring av foretakets organisasjonsnummer kan opprinnelig sentral godkjenning overføres til nytt foretak forutsatt at

    1. kravene til utdanning og praksis som lå til grunn for opprinnelig godkjenning, ikke er redusert, og
    2. kravene til seriøsitet etter § 13-1a er oppfylt.

Endringshistorikk § 13-4

  • 23.05.18. Nytt fjerde ledd med veiledning.
  • 01.01.13. Redaksjonelle endringer.
  • 01.07.12. Statens bygningstekniske etat endret til Direktoratet for byggkvalitet.
  • 01.01.12. Redaksjonelle endringer.
  • 01.07.11. Ingress lagt inn.