Byggesaksforskriften (SAK10) med veiledning

Kapittel 13 Sentral godkjenning for ansvarsrett

§ 13-6a. Bortfall av sentral godkjenning for ansvarsrett ved forhold i strid med § 13-1a

Når Direktoratet for byggkvalitet får opplysninger om at foretaket ikke oppfyller vilkår etter § 13-1a, skal foretaket varsles om at sentral godkjenning faller bort hvis forholdet ikke er rettet innen 14 dager fra varselet er mottatt.

 • Veiledning til første ledd

  Bestemmelsen gjelder bortfall av sentral godkjenning der seriøsitetsvilkårene i SAK10 § 13-1a ikke er oppfylt.

  Når den sentrale godkjenningsordningen får beskjed om at foretaket ikke oppfyller vilkår etter § 13-1a, skal foretaket få varsel om at godkjenningen faller bort hvis forholdet ikke er rettet innen 14 dager fra varselet er mottatt. Vilkårene kan for eksempel gjelde at foretaket har unnlatt å betale forfalt skatt eller avgift eller unnlatt å sende inn merverdiavgiftsoppgave.

  Sentral godkjenning representerer et gode, og utgangspunktet er at godkjenningene ikke bør falle bort uten saksbehandling, der foretaket får anledning til å uttale seg. Foretaket får en frist på 14 dager til å rette opp forhold som er i strid med seriøsitetskriteriene. Dette ivaretar de forvaltningsrettslige prinsipper og bør være tilstrekkelig til å ordne opp overfor særmyndigheter.

Dersom forholdet ikke er rettet ved fristens utløp, fatter Direktoratet for byggkvalitet vedtak om bortfall av sentral godkjenning ved fristens utløp.

 • Veiledning til andre ledd

  En forutsetning for innføring av seriøsitetskriterier er at den sentrale godkjenningsordningen ikke skal foreta vurderinger på andre myndigheters område, men derimot legge opplysninger fra disse myndighetene til grunn, jf. bl.a. Prop 131 L s. 22.

  Det er viktig at reglene om sentral godkjenning er så oversiktlige og enkle som mulig, og det er liten grunn til å ha en full saksbehandling med en vurdering av overtredelsen når seriøsitetsvilkårene er brutt. Vilkårene er klare og utvetydige, og skal uansett ikke prøves av den sentrale godkjenningsordningen.

  Vedtak om bortfall av sentral godkjenning fattes uten ytterligere vurdering etter fristens utløp hvis forholdet ikke er rettet opp. Dette er et vedtak som kan påklages til klagenemnda.

  I klagerunden vil det være svært lite spillerom for vurdering for den sentrale godkjenningsordningen. Klage over tilbaketrekking eller bortfall av sentral godkjenning vil derfor innebære en begrenset prøving.

Når foretaket igjen oppfyller vilkårene i § 13-1a, gjenopprettes sentral godkjenning automatisk uten ytterligere vurdering.

 • Veiledning til tredje ledd

  Når foretaket oppfyller vilkårene etter SAK10 § 13-1a får det tilbake den sentrale godkjenningen automatisk uten at det gjøres noen vurdering av godkjenningsordningen.

  Seriøsitetskriteriene for sentral godkjenning baserer seg på de aktuelle myndighetenes egne opplysninger og vurderinger. Det er en forutsetning at saksbehandlingen blir minst mulig ressurskrevende. Ordningen baserer seg på automatisk informasjonsflyt i sanntid uten ytterligere vurderinger. Opplysningene gir klare svar på om plikter er oppfylt, og overlater ikke noe til den sentrale godkjenningsordningen å vurdere.

Endringshistorikk § 13-6a

 • 01.01.16 Lagt inn veiledning til ny forskriftsbestemmelse.