Byggesaksforskriften (SAK10) med veiledning

Kapittel 17 Refusjon

§ 17-9. Tilleggsutligning

Krav fra tiltakshaver om tilleggsutligning av kostnad som er udekket som følge av avkorting etter plan- og bygningsloven § 18-8 andre ledd tredje punktum må fremsettes innen 3 uker etter at kommunens godkjenning av planer og foreløpig beregning er meddelt refusjonskreditor.

Endringshistorikk § 17-9

  • 01.07.11. Ingress lagt inn.