Byggteknisk forskrift (TEK10)

TEK10 er tidligere regelverk. Det nyeste regelverket er TEK17.

TEK10 er tidligere regelverk. Det nyeste regelverket er TEK17.

Kapittel 9 Ytre miljø

§ 9-9. Sluttrapport for faktisk disponering av avfall

For tiltak i § 9-6 første ledd skal det utarbeides en sluttrapport som viser faktisk disponering av avfall, fordelt på ulike avfallstyper og -mengder. Levering til godkjent avfallsmottak eller direkte til gjenvinning skal dokumenteres.

Endringshistorikk § 9-9

  • 01.04.14 Utdypet hvordan leverte mengder til mottaksstasjon kan dokumenteres. Fjernet veiledningstekst om særskilt egenerklæring for avfall levert direkte til ombruk eller gjenvinning. Oppfølging i sluttrapporten vil være tilstrekkelig. Redaksjonelle endringer. Se veiledningsteksten før denne endringen (pdf)
  • 01.07.11 Henvisning til nye blanketter for avfallsplan og sluttrapport. Henvisning til ny tilsynsveiledning om avfallsregler i pbl. Se veiledningsteksten før denne endringen (pdf)