Byggteknisk forskrift (TEK10)

TEK10 er tidligere regelverk. Det nyeste regelverket er TEK17.

TEK10 er tidligere regelverk. Det nyeste regelverket er TEK17.

I Luftkvalitet

§ 13-3. Ventilasjon i byggverk for publikum og arbeidsbygning

 • Innledning til veiledning § 13-3

  Tilfredsstillende frisklufttilførsel vurderes ut fra følgende tre forhold:

  A. personbelastning

  B. materialbelastning (forurensning fra bygningsmaterialer, inventar og installasjoner)

  C. forurensning fra aktiviteter og prosesser

  Frisklufttilførselen beregnes med utgangspunkt i verdiene (A + B) og C. De to verdiene (A + B) og (C) sammenlignes og den største verdien legges til grunn for dimensjonering av ventilasjonsinstallasjonene.

  Det samlede avtrekk må være tilpasset mengden tilført friskluft. Dette oppnås normalt ved bruk av mekanisk ventilasjon.

(1) I byggverk for publikum og arbeidsbygning skal gjennomsnittlig frisklufttilførsel på grunn av forurensninger fra personer med lett aktivitet være minimum 26 m3 pr. time pr. person. Ved høyere aktivitet skal frisklufttilførsel økes slik at luftkvaliteten blir tilfredsstillende.

 • Veiledning til første ledd

  Forurensningsmengden et menneske avgir, øker ved økende aktivitet. I driftstiden skal gjennomsnittlig frisklufttilførsel på grunn av forurensninger fra personer med lett aktivitet være minimum 26 m3 pr. time pr. person. Ved høyere aktivitet som gymnastikk og tyngre kroppsarbeid skal frisklufttilførselen økes slik at luftkvaliteten blir tilfredsstillende. For lokaler hvor det ikke finnes opplysninger om hvor mange mennesker lokalene er planlagt for, benyttes dimensjoneringstall i tabell 1.

  Med unntak av kontorer og salgslokaler, benyttes nettoareal for å beregne antall mennesker som kan oppholde seg i rommet. For kontorer og salgslokaler benyttes bruttoareal, inklusive lager, kommunikasjonsareal, o.l.

  § 13-3 Tabell 1: Dimensjoneringstall

  Bygningstype m2 pr. person

  Forsamlingslokaler uten fast sitteplass

  0,6 m 2

  Ståplasser

  0,3 m 2

  Serveringssteder med stoler og bord

  1,4 m 2

  Kontorer

  15 m 2

  Salgslokaler

  2,0 m 2

  Skoler og barnehager

  2,0 m 2

  I bygning med sengeposter/sengerom hvor det kan forventes at evnen til å ivareta personlig hygiene er nedsatt, må luftmengdene vurderes særskilt.

(2) Gjennomsnittlig frisklufttilførsel skal minimum være 2,5 m3 pr. time pr. m2 gulvareal når bygningen eller rommene er i bruk og minimum 0,7 m3 pr. time pr. m2 gulvareal når bygningen eller rommene ikke er i bruk. Kravet skal ivareta behov for å ventilere bort lukt og emisjoner fra bygningsmaterialer og inventar.

 • Veiledning til annet ledd

  Uteluftmengden som må tilføres på grunn av lukt og irritasjonseffekter fra stoffer som avgis fra bygningsmaterialer og inventar, skal være minimum 2,5 m3 pr. time pr. m2 gulvareal under forutsetning av at det i hovedsak benyttes kjente og godt utprøvde materialer som er bedømt å være lavemitterende. Høyemitterende produkter må benyttes i lite omfang. Eksempel på materialer som normalt er lavemitterende er betong, tegl, keramiske fliser, høytrykkslaminater, gipsplater, papirtapet, glass, massivt tre o.l. Trevirke fra løvtre avgir mindre stoffer enn trevirke fra nåletre. Tilsetningsstoffer i betongen kan føre til økt avgassing.

  Dersom ventilasjon styres etter behov slik at luftmengden reduseres i deler av driftstiden, må den forseres i andre perioder slik at tilfredsstillende luftkvalitet sikres i den tiden bygget/rommet er i bruk.

  Preaksepterte ytelser

  Friskluft på grunn av lukt og irritasjonseffekter fra stoffer som avgis fra bygningsmaterialer og inventar når det benyttes udokumenterte materialer eller høyemitterende produkter, må minimum være 3,6 m3 pr. time pr. m2 gulvareal når bygning eller rom er i bruk. Hygienerom og spesialrom må ha avtrekksvolum minimum i samsvar med tabell 2.

  § 13-3 Tabell 2: Minimum avtrekksvolum fra hygienerom og spesialrom.

  Rom Avtrekksvolum m3/h
  Bad/dusj 54 m3/h pr. dusj
  Toalett 36 m3/h pr. toalettstol/urinal
  Heissjakt 30 m3/h pr. m2 heissjakt
  Kjellerrom 2,5 m3/h pr. m2 bruttoareal
  Garasje for langtidsparkering 3 m3/h pr. m2 bruttoareal
  Garasje for korttidsparkering 6 m3/h pr. m2 bruttoareal

  Avtrekk fra garasje kan styres etter behov forutsatt at det dokumenteres at det ikke på noe tidspunkt eller noe sted kan forekomme konsentrasjoner av farlige forurensninger (primært CO, NO2 og CO2) som overskrider Direktoratet for arbeidstilsynets administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære.

  Anbefalinger

  Nødvendig frisklufttilførsel pga. prosesser o.l. beregnes spesielt ut fra spesifiserte krav til forurensningskonsentrasjoner.

  Forurensende prosesser bør innkapsles og forsynes med avtrekk, eventuelt plasseres i spesialrom.

Endringshistorikk § 13-3