Byggteknisk forskrift (TEK10)

TEK10 er tidligere regelverk. Det nyeste regelverket er TEK17.

TEK10 er tidligere regelverk. Det nyeste regelverket er TEK17.

IV Lyd og vibrasjoner

§ 13-6. Generelle krav om lyd og vibrasjoner

(1) Byggverk og brukerområde som er del av byggverk med tilhørende uteoppholdsareal avsatt for rekreasjon og lek, skal planlegges, prosjekteres og utføres slik at personer sikres tilfredsstillende lyd- og vibrasjonsforhold ut fra forutsatt bruk. Det skal sikres mulighet for arbeid, hvile, rekreasjon, søvn, konsentrasjon, kommunikasjon, god taleforståelse, oppfattelse av faresignaler og mulighet for orientering.

(2) Der det forventes særlig høyt lydnivå, skal særskilte lydisolerende tiltak vektlegges i prosjektering og utførelse.

(3) Byggverk for publikum og arbeidsbygning med tilhørende uteoppholdsareal, samt felles uteoppholdsareal for større boligområde og uteoppholdsareal for boligbygning med krav om heis skal ha lydforhold i samsvar med krav om universell utforming.

Henvisninger


I tillegg til plan- og bygningslovens bygnings­tekniske krav eksisterer det lover, forskrifter og retningslinjer som forvaltes av andre myndig­heter og som omhandler lydforhold i og utenfor byggverk, f.eks.:

Miljøverndepartementet:


Miljødirektoratet:


Arbeidsdepartementet/Direktoratet for arbeidstilsynet:


Helse- og omsorgsdepartementet:


Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet:

Endringshistorikk § 13-6