Byggteknisk forskrift (TEK10)

TEK10 er tidligere regelverk. Det nyeste regelverket er TEK17.

TEK10 er tidligere regelverk. Det nyeste regelverket er TEK17.

VI Fukt, våtrom og rom med vanninstallasjoner

§ 13-19. Byggfukt

Materialer og konstruksjoner skal være så tørre ved innbygging/forsegling at det ikke oppstår problemer med mugg- og soppdannelse, nedbrytning av organiske materialer eller økt avgassing.

 • Veiledning til bestemmelsen

  Preaksepterte ytelser

  1. Materialer og konstruksjoner må tørkes ut til fuktinnhold under den kritiske verdi for de materialer som inngår i konstruksjonene.

  2. For å unngå soppangrep på trevirke, må trevirke inneholde mindre enn 20 vektprosent fukt.

  3. I konstruksjoner med lav uttørkingsevne (for eksempel konstruksjoner mot terreng) må fuktinnholdet i trevirket være lavere enn 15 vektprosent fukt før innbygging.

  4. For å unngå nedbrytning av myknere i PVC-belegg og lim eller avrettingsmasser som påføres betong, må fuktnivået være under kritisk grense for den aktuelle materialkombinasjonen.

  5. For å kunne dokumentere at kravet er oppfylt, må fuktinnholdet måles.

  Anbefalinger

  Det bør settes av tilstrekkelig tid til uttørking. Ensidig uttørking av betong tar særlig lang tid.

  Oppfukting av en del materialer fører også til en økt avgassing av organiske stoffer fra materialer til inneluften.

  § 13-19 Figur 1: Soppangrep i trevirke kan bidra til økt avgassing og nedbrytning av organiske materialer.
  § 13-19 Figur 1: Soppangrep i trevirke kan bidra til økt avgassing og nedbrytning av organiske materialer.

Endringshistorikk § 13-19