Byggteknisk forskrift (TEK10)

TEK10 er tidligere regelverk. Det nyeste regelverket er TEK17.

TEK10 er tidligere regelverk. Det nyeste regelverket er TEK17.

Kapittel 14 Energi

§ 14-5. Unntak og krav til særskilte tiltak

(1) For frittstående bygning til med 70 m2 oppvarmet BRA gjelder i dette kapitlet kun § 14-1, § 14-3 og § 14-4 første ledd.

 • Veiledning til første ledd

  Unntaket gjelder ikke når flere enheter under 70 m2 oppvarmet BRA settes sammen slik at grensen på 70 m2 oppvarmet BRA overskrides. Unntaket gjelder likevel for enheter som settes sammen for å dekke et behov i en avgrenset periode, for eksempel anleggsbrakker, jf. pbl. § 30-5.

  For brakker og moduler som endrer status til permanente bygninger, gjelder energikravene i forskriften fullt ut.

  Omplassering av eksisterende brakker til samme bruk vil ikke utløse krav om oppgradering for å oppfylle gjeldende energikrav.

(2) For fritidsbolig til og med 70 m2 oppvarmet BRA gjelder ikke kravene i kapittel 14.

(3) For fritidsbolig over 70 m2 til og med 150 m2 oppvarmet BRA gjelder i dette kapitlet kun kravene i § 14-1, § 14-3 og § 14-4 første ledd.

 • Veiledning til annet og tredje ledd

  Ved tilbygg vil fritidsboligens samlede oppvarmede BRA etter gjennomføring av tiltaket være bestemmende for hvilke energikrav som gjelder for tilbygget. Arealgrensene refererer seg til areal for hver enkelt frittliggende bygning, det vil si bygninger med helt adskilte klimaskall.

(4) For boligbygning og fritidsbolig med laftede yttervegger gjelder ikke § 14-2 og § 14-3. For fritidsbolig over 70 m2 til og med 150 m2 oppvarmet BRA med laftede yttervegger gjelder heller ikke § 14-4 fjerde ledd. Følgende krav til energieffektivitet gjelder:

a) Fritidsbolig over 150 m2 oppvarmet BRA og boligbygning med laftede yttervegger

Tabell: Boligbygning og fritidsbolig

Dimensjon
yttervegg
U-verdi tak
[W/(m2 K)]
U-verdi gulv
på grunn og
mot det fri
[W/(m2 K)]
U-verdi vindu
og dør,
inkludert
karm/ramme
[W/(m2 K)]
Lekkasjetall
ved 50 Pa
trykkforskjell
(luftveksling
pr. time)
≥ 8″ laft ≤ 0,13 ≤ 0,10 ≤ 0,80 ≤ 4,0

b) Fritidsbolig over 70 m2 til og med 150 m2 oppvarmet BRA med laftede yttervegger

Tabell: Fritidsbolig

Dimensjon
yttervegg
U-verdi tak
[W/(m2 K)]
U-verdi gulv
på grunn og
mot det fri
[W/(m2 K)]
U-verdi vindu
og dør,
inkludert
karm/ramme
[W/(m2 K)]
Lekkasjetall
ved 50 Pa
trykkforskjell
(luftveksling
pr. time)
≥ 8″ laft ≤ 0,13 ≤ 0,15 ≤ 1,2 ≤ 4,5

For søknader om fritidsbolig over 70 m² til og med 150 m² som kommer inn til kommunen før 1. januar 2018, kan tiltakshaver velge å følge bestemmelsene i § 14-6 som gjaldt før 1. januar 2016.

 • Veiledning til fjerde ledd

  Laftede yttervegger er yttervegger bestående av liggende tømmerstokker laftet sammen som beskrevet nedenfor.

  Med laft menes en sammenføyning av to stokker i 
et krysningspunkt. Lafting er bygging med liggende tømmer der stokkene sammenføyes i laftet. Prinsippet er å bygge med tømmerstokker som er hugget slik til at de kan legges horisontalt oppå hverandre og laftes sammen til vegger i en bygning.

  For boligbygning og fritidsbolig der kun en del av bygningen har yttervegger i laft, gjelder bestemmelsen i § 14-5 fjerde ledd for laftedelen. Lekkasjetallet for hele bygningen følger kravet som gjelder for bygg med laftede yttervegger.

(5) Rammekravet for energieffektivitet i § 14-2 første ledd kan økes med inntil 10 kWh/m2 oppvarmet BRA pr. år. Dette forutsetter at det på eiendommen produseres fornybar elektrisitet til bygningen, minst 20 kWh/m2 oppvarmet BRA pr. år.

 • Veiledning til femte ledd

  Elektrisitetsproduksjonen kan skje på bygningen og/eller annet sted på eiendommen der bygningen står.

  Denne bestemmelsen setter ikke krav til hvordan den fornybare elektrisiteten produseres, men den må kunne nyttiggjøres i bygningen.

  Det er ikke krav om å lagre eventuell overskuddselektrisitet.

  Andre bestemmelser i reguleringsplaner, pbl. eller annet regelverk må oppfylles. Eksempler kan være avstand til nabogrense, utnyttingsgrad på tomten eller høydebestemmelser.

Endringshistorikk § 14-5