Byggesaksforskriften (SAK10) med veiledning

Kapittel 2 Tiltak som krever søknad og tillatelse

§ 2-1. Varig og tidsbestemt bruksendring

Varig og tidsbestemt bruksendring er søknadspliktig dersom

a) byggverk eller del av byggverk tas i bruk til eller blir tilrettelagt for annet enn det som følger av tillatelse eller lovlig etablert bruk,

b) endret bruk av byggverk eller del av byggverk kan påvirke de hensyn som skal ivaretas i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven i forhold til byggverket, tilhørende utearealer eller omgivelser, eller

c) tilleggsdel tas i bruk til hoveddel eller omvendt.

Endringshistorikk § 2-1

  • 01.07.17 Presisert at søknadsplikten gjelder varig og tidsbestemt bruksendring. Se veiledningsteksten før denne endringen (pdf)
  • 01.01.16 Redaksjonelle endringer.
  • 01.07.15 Lagt inn oppdaterte lovhenvisninger i innledningen.
  • 01.07.11 Ingress lagt inn. Redaksjonelle endringer i veiledningen til bokstav a og b.