Byggesaksforskriften (SAK10) med veiledning

Kapittel 17 Refusjon

§ 17-1. Planer på kart og dokumentasjon

Tiltakshaver skal sørge for at det utarbeides en oversikt over hver enkelt refusjonspliktig eiendom med angivelse av refusjonspliktig areal og antatt tillatt utnytting, og oppgi hvordan grunnlaget for beregningen har fremkommet. Det skal oppgis hvorfor de enkelte eiendommer anses å være refusjonspliktige.

Det refusjonsberettigede tiltaket skal inntegnes på kart i målestokk 1:1000. Kommunen kan kreve annen målestokk.

Plan over refusjonsenheten skal vise hele det refusjonsberettigete tiltaket.

Endringshistorikk § 17-1

  • 01.07.11. Ingress lagt inn.