Forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser mv.

Kapittel I Alminnelige bestemmelser

§ 1. Formål

Forskriften skal sikre at heiser og sikkerhetskomponenter for heiser som settes i drift for første gang er i forsvarlig stand for å på den måten forebygge skade på liv, helse og materielle verdier.

  • Veiledning til bestemmelsen

    Forskriften skal bidra til å forebygge skade på liv, helse og materielle verdier. Det er ikke laget en formålsbestemmelse i heisdirektivet, men ivaretakelse av sikkerhet og helse er svært sentrale prinsipper i direktivet. I fortalen til direktivet står det at "det sikres et høyt nivå for vern av helse og sikkerhet for personer og eventuelt sikkerhet for eiendom, og slik at det garanteres rettferdig konkurranse på unionsmarkedet", jf. fortalen pkt. (8).