Forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser mv.

Vedlegg II. EU-samsvarserklæring

A Innhold i EU-samsvarserklæringen for sikkerhetskomponenter

EU-samsvarserklæringen for sikkerhetskomponenter skal inneholde følgende opplysninger:

a) produsentens navn og adresse,

b) eventuelt representantens navn og adresse,

c) beskrivelse av sikkerhetskomponenten, med nærmere opplysninger om type eller serie og eventuelt serienummer; denne kan, dersom det er nødvendig for å kunne identifisere sikkerhetskomponenten, omfatte et bilde,

d) sikkerhetsfunksjonen til sikkerhetskomponenten, dersom denne ikke framgår klart av beskrivelsen,

e) produksjonsåret for sikkerhetskomponenten,

f) alle relevante bestemmelser som sikkerhetskomponenten oppfyller,

g) en erklæring om at sikkerhetskomponenten er i samsvar med relevante deler av Unionens harmoniseringsregelverk,

h) eventuelt henvisning til de harmoniserte standarder som er brukt,

i) eventuelt navn, adresse og identifikasjonsnummer til det tekniske kontrollorganet som har utført EU-typeprøvingen av sikkerhetskomponenter som fastsatt i vedlegg IV del A og vedlegg VI, og henvisning til EU-typeprøvingssertifikatet utstedt av nevnte tekniske kontrollorgan,

j) eventuelt navn, adresse og identifikasjonsnummer til det tekniske kontrollorganet som har utført typesamsvarsprøvingen med stikkprøvekontroll av sikkerhetskomponenter som fastsatt i vedlegg IX,

k) eventuelt navn, adresse og identifikasjonsnummer til det tekniske kontrollorganet som har godkjent produsentens kvalitetssystem i samsvar med framgangsmåten for samsvarsvurdering fastsatt i vedlegg VI eller VII,

l) navn og stilling til den personen som har fullmakt til å undertegne erklæringen på vegne av produsenten eller dennes representant,

m) sted og dato,

n) underskrift.