Forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser mv.

Kapittel III Samsvarsvurdering og CE-merking

§ 14. Samsvarsformodning

Heiser og sikkerhetskomponenter som er i samsvar med harmoniserte standarder eller deler av slike som det er offentliggjort henvisninger til i Den europeiske unions tidende, skal antas å oppfylle de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I som omfattes av disse standardene eller deler av dem.