Forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser mv.

Vedlegg IV. EU-typeprøving av heiser og sikkerhetskomponenter (modul B)

A. EU-typeprøving av sikkerhetskomponenter

1. EU-typeprøving er den del av framgangsmåten for samsvarsvurdering der et teknisk kontrollorgan undersøker en sikkerhetskomponents tekniske konstruksjon og kontrollerer og bekrefter at sikkerhetskomponentens tekniske konstruksjon oppfyller de gjeldende grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I og vil sikre at en heis som den er korrekt montert i, oppfyller nevnte krav.

2. Søknaden om EU-typeprøving skal sendes inn av produsenten eller dennes representant til ett enkelt teknisk kontrollorgan etter eget valg.

Søknaden skal inneholde

a) produsentens navn og adresse, og representantens navn og adresse dersom søknaden inngis av representanten, samt produksjonsstedet for sikkerhetskomponenten,

b) en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er inngitt til et annet teknisk kontrollorgan,

c) den tekniske dokumentasjonen,

d) et representativt eksemplar av sikkerhetskomponenten eller nærmere opplysninger om stedet der den kan bli undersøkt. Det tekniske kontrollorgan kan anmode om flere eksemplarer dersom dette er nødvendig for å gjennomføre prøvingsprogrammet,

e) underlagsdokumentasjon som viser at den tekniske løsningen er tilfredsstillende. Underlagsdokumentasjonen skal angi alle dokumenter, herunder andre relevante tekniske spesifikasjoner som er brukt, særlig der relevante harmoniserte standarder ikke er anvendt fullt ut. Underlagsdokumentasjonen skal om nødvendig omfatte resultater av prøvinger utført i samsvar med andre relevante tekniske spesifikasjoner av egnet laboratorium hos produsenten eller av et annet prøvingslaboratorium på produsentens vegne og ansvar.

3. Den tekniske dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om sikkerhetskomponenten oppfyller vilkårene nevnt i nr. 1, og skal omfatte en tilfredsstillende analyse og vurdering av risiko. Den tekniske dokumentasjonen skal angi gjeldende krav og skal, i den grad det er relevant for vurderingen, dekke konstruksjon, produksjon og virkemåte for sikkerhetskomponenten.

I den grad det er relevant, skal den tekniske dokumentasjonen inneholde

a) en beskrivelse av sikkerhetskomponenten, herunder dens bruksområde (særlig eventuelle begrensninger med hensyn til hastighet, last og kraft) og forhold (særlig eksplosive atmosfærer og væreksponering),

b) konstruksjons- og produksjonstegninger og -diagrammer,

c) nødvendige beskrivelser og forklaringer for å forstå tegningene og diagrammene og hvordan sikkerhetskomponenten fungerer,

d) en fortegnelse over de harmoniserte standarder som helt eller delvis er anvendt, som det er offentliggjort henvisninger til i Den europeiske unions tidende, og dersom de harmoniserte standardene ikke er anvendt, beskrivelser av de løsninger som er valgt for at sikkerhetskomponenten skal oppfylle vilkårene nevnt i nr. 1, herunder en fortegnelse over andre relevante tekniske spesifikasjoner som er anvendt. Dersom harmoniserte standarder delvis er anvendt, skal den tekniske dokumentasjonen angi hvilke deler som er anvendt,

e) resultater av konstruksjonsberegninger utført av eller for produsenten,

f) prøvingsrapporter,

g) et eksemplar av instruksjonen for sikkerhetskomponentene,

h) tiltak som er truffet på produksjonstrinnet for å sikre at serieproduserte sikkerhetskomponenter er i samsvar med den sikkerhetskomponenten som er undersøkt.

4. Det tekniske kontrollorgan skal

Det tekniske kontrollorgan skal utarbeide en vurderingsrapport som beskriver undersøkelsene, kontrollene og prøvingene som er gjennomført, og resultatene av dem. Uten at det berører dets forpliktelser overfor utpekingsmyndigheten, skal det tekniske kontrollorganet ikke offentliggjøre hele eller deler av innholdet i rapporten uten produsentens samtykke.

a) undersøke den tekniske dokumentasjonen og underlagsdokumentasjonen for å vurdere om sikkerhetskomponenten har en tilfredsstillende teknisk konstruksjon,

b) avtale med søkeren hvor undersøkelsene og prøvingene skal gjennomføres,

c) kontrollere at eksemplaret eller eksemplarene er produsert i samsvar med den tekniske dokumentasjonen, og identifisere deler som er konstruert i henhold til gjeldende bestemmelser i relevante harmoniserte standarder, samt deler som er konstruert i samsvar med andre relevante tekniske spesifikasjoner,

d) gjennomføre eller besørge gjennomført hensiktsmessige undersøkelser og prøvinger for å kontrollere om relevante harmoniserte standarder er anvendt på riktig måte, der produsenten har valgt å anvende dem,

e) utføre eller besørge utført hensiktsmessige undersøkelser og prøvinger for å kontrollere, i tilfeller der spesifikasjonene i relevante harmoniserte standarder ikke er anvendt, om løsningene produsenten har valgt fra andre relevante tekniske spesifikasjoner, sikrer at sikkerhetskomponenten oppfyller vilkårene nevnt i nr. 1.

5. Når typen sikkerhetskomponent oppfyller vilkårene nevnt i nr. 1, skal det tekniske kontrollorganet utstede et EU-typeprøvingssertifikat til produsenten. Sertifikatet skal inneholde produsentens navn og adresse, konklusjonene av EU-typeprøvingen, alle vilkår for sertifikatets gyldighet og tilstrekkelige opplysninger til å kunne identifisere den godkjente typen.

EU-typeprøvingssertifikatet kan ha ett eller flere vedlegg.

EU-typeprøvingssertifikatet med vedlegg skal inneholde alle opplysninger som er nødvendige for å vurdere om de produserte sikkerhetskomponentene er i samsvar med den undersøkte typen, og for å kontrollere produkter i bruk

Dersom typen sikkerhetskomponent ikke oppfyller vilkårene nevnt i nr. 1, skal det tekniske kontrollorganet nekte å utstede et EU-typeprøvingssertifikat og skal underrette søkeren om dette, med en detaljert begrunnelse for avslaget.

Det tekniske kontrollorganet skal oppbevare en kopi av EU-typeprøvingssertifikatet med vedlegg og tillegg og den tekniske dokumentasjonen og vurderingsrapporten i 15 år fra den dato sertifikatet ble utstedt.

6. Det tekniske kontrollorganet skal holde seg underrettet om alle endringer i det allment anerkjente nåværende utviklingstrinn i teknikken som tyder på at den godkjente typen ikke lenger oppfyller vilkårene nevnt i nr. 1, og avgjøre om slike endringer krever ytterligere undersøkelse. I så tilfelle skal det tekniske kontrollorganet underrette produsenten om dette.

7. Produsenten skal underrette det tekniske kontrollorganet som har den tekniske dokumentasjonen for EU-typeprøvingssertifikatet, om alle endringer av den godkjente typen som kan ha betydning for om sikkerhetskomponenten oppfyller vilkårene nevnt i nr. 1 eller gyldighetsvilkårene for EU-typeprøvingssertifikatet.

Det tekniske kontrollorganet skal undersøke endringen og underrette søkeren om EU-typeprøvingssertifikatet fortsatt er gyldig eller om ytterligere undersøkelser, kontroller eller prøvinger er nødvendig. Det tekniske kontrollorganet skal utstede et tillegg til det opprinnelige EU-typeprøvingssertifikatet eller be om at en ny søknad om EU-typeprøvingssertifikat sendes inn, alt etter hva som er relevant.

8. Hvert tekniske kontrollorgan skal underrette sin utpekingsmyndighet om EU-typeprøvingssertifikatene og eventuelle tillegg til dem som det har utstedt eller trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning gjøre tilgjengelig for utpekingsmyndigheten fortegnelser over slike sertifikater og tillegg til dem som er avslått, midlertidig opphevet eller på andre måter begrenset.

Hvert tekniske kontrollorgan skal underrette de andre tekniske kontrollorganene om EU-typeprøvingssertifikatene og eventuelle tillegg til dem som det har avslått, trukket tilbake, midlertidig opphevet eller på andre måter begrenset, og på anmodning om slike sertifikater og/eller tillegg til dem det har utstedt.

9. Kommisjonen, medlemsstatene og de andre tekniske kontrollorganene kan på anmodning få en kopi av EU-typeprøvingssertifikatene og tilleggene til dem. På anmodning kan Kommisjonen og medlemsstatene få en kopi av den tekniske dokumentasjonen og resultatene av de undersøkelsene, kontrollene og prøvingene som er gjennomført av det tekniske kontrollorganet.

10. Produsenten skal kunne framlegge en kopi av EU-typeprøvingssertifikatet med vedlegg og tillegg og den tekniske dokumentasjonen for de nasjonale myndigheter i ti år etter at sikkerhetskomponenten ble brakt i omsetning.

11. Representant

Produsentens representant kan inngi søknaden nevnt i nr. 2 og oppfylle forpliktelsene i nr. 7 og 10, forutsatt at de er angitt i fullmakten.