Forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser mv.

Del I Krav til heiser

§ 5. Installatørenes forpliktelser knyttet til tekniske krav, merking og dokumentasjon

Når installatørene bringer en heis i omsetning, skal de sikre at den er konstruert, produsert, installert og prøvd i samsvar med de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I.

Installatørene skal utarbeide den tekniske dokumentasjonen og gjennomføre den relevante framgangsmåten for samsvarsvurdering nevnt i § 16 eller sørge for at den gjennomføres. Når det ved denne framgangsmåten påvises at heisen er i samsvar med gjeldende grunnleggende helse- og sikkerhetskrav, skal installatøren utarbeide en EU-samsvarserklæring, sikre at den følger med heisen, og påføre CE-merkingen.

Installatørene skal oppbevare den tekniske dokumentasjonen, EU-samsvarserklæringen og eventuelt beslutning om godkjenning av kvalitetssystemer i ti år etter at heisen ble brakt i omsetning.

Installatørene skal gjøre undersøkelser når det anses hensiktsmessig med hensyn til den risiko som er forbundet med en heis og for å verne forbrukernes helse og sikkerhet. I slike tilfeller skal installatøren om nødvendig føre et register over klager og heiser som ikke oppfyller kravene.

Installatørene skal sikre at heisene er påført et type-, parti- eller serienummer eller et annet element som gjør det mulig å identifisere dem.

Installatørene skal angi sitt navn, firma og registrert varemerke og kontaktadresse på heisen. Adressen skal angi ett enkelt sted der installatøren kan kontaktes. Kontaktopplysningene skal skrives på norsk.

Installatørene skal påse at heisen ledsages av instruksjonen nevnt i vedlegg III nr. 6.2, på norsk. Instruksjonen og eventuell merking skal være tydelig, forståelig og lesbar.