Forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser mv.

Kapittel IV Tekniske kontrollorgan

§ 25. Innvendinger vedrørende tekniske kontrollorganers kompetanse

Kommisjonen har anledning til å undersøke alle saker der den er i tvil om eller er blitt gjort oppmerksom på at det foreligger tvil om hvorvidt et teknisk kontrollorgan er kompetent eller fortsatt oppfyller de krav og det ansvar det er underlagt.