Forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser mv.

Kapittel V Administrative bestemmelser

§ 35. Tvangsmulkt

Markedstilsynsmyndigheten kan ilegge tvangsmulkt etter plan- og bygningsloven § 29-7b dersom pålegg etter denne forskriften ikke etterkommes innen en særskilt angitt frist.

Tvangsmulkten fastsettes samtidig med pålegg om retting og løper fra fristoverskridelsen for retting. Der tvangsmulkt ikke fastsettes samtidig med pålegg, skal det gis eget forhåndsvarsel om tvangsmulkt.

Det kan fastsettes at tvangsmulkten løper så lenge det ulovlige forhold varer, som et engangsbeløp eller som en kombinasjon av løpende mulkt og engangsbeløp. Tvangsmulkten ilegges den ansvarlige for overtredelsen, og tilfaller staten.

Tvangsmulkten er tvangsgrunnlag for utlegg.

 • Veiledning til bestemmelsen

  Formålet med tvangsmulkt er å bidra til at den ansvarlige innretter seg etter direktoratets pålegg. Tvangsmulkten fastsettes av direktoratet. Tvangsmulkten kan fastsettes på tre ulike måter:

  1. løpende (så lenge det ulovlige forholdet varer)
  2. som et engangsbeløp
  3. som en kombinasjon av disse to

  Overfor den ansvarlige må tvangsmulkten utgjøre et reelt oppfyllelsespress, men uten å virke urimelig. Ved vurderingen legger direktoratet vekt på følgende forhold:

  1. hvor alvorlig overtredelsen er
  2. hvor lang tid det vil ta for å rette forholdet
  3. om tidligere pålegg er fulgt eller ikke
  4. om overtrederen åpenbart kjente til handlingen var i strid med krav gitt i forskriften
  5. om overtrederen gjentatte ganger har vært ansvarlig for kritikkverdige forhold
  6. om overtredelsen bidrar til økonomisk gevinst