Forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser mv.

Vedlegg IX. Typesamsvar basert på stikkprøvekontroll for sikkerhetskomponenter (modul C 2)

Typesamsvar basert på stikkprøvekontroll for sikkerhetskomponenter (modul C 2)

1. Typesamsvar basert på stikkprøvekontroll er den del av framgangsmåten for samsvarsvurdering der et teknisk kontrollorgan utfører kontroller av sikkerhetskomponenter for å sikre at de er i samsvar med den godkjente typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet, oppfyller gjeldende krav i vedlegg I og vil sikre at en heis som de er korrekt montert i, oppfyller nevnte krav.

2. Produksjon

Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak for at produksjonsprosessen og overvåkingen av den sikrer at produserte sikkerhetskomponenter oppfyller vilkårene nevnt i nr. 1.

3. Produsenten skal inngi en søknad om stikkprøvekontroll til ett enkelt teknisk kontrollorgan etter eget valg.

Søknaden skal inneholde

a) produsentens navn og adresse, samt representantens navn og adresse dersom søknaden inngis av representanten,

b) en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er inngitt til et annet teknisk kontrollorgan,

c) alle relevante opplysninger om de produserte sikkerhetskomponentene,

d) adressen til de lokalene der prøven av sikkerhetskomponentene kan tas.

4. Det tekniske kontrollorganet skal utføre eller få utført kontroller på sikkerhetskomponenter med tilfeldige mellomrom. Et passende prøveutvalg av de ferdige sikkerhetskomponentene, som tas på stedet av det tekniske kontrollorganet, skal undersøkes, og hensiktsmessige prøvinger i henhold til relevante harmoniserte standarder og/eller tilsvarende prøvinger fastsatt i andre relevante tekniske spesifikasjoner, skal gjennomføres for å kontrollere at sikkerhetskomponentene oppfyller vilkårene nevnt i nr. 1. I tilfeller der en eller flere av de kontrollerte sikkerhetskomponentene ikke oppfyller vilkårene, skal det tekniske kontrollorganet treffe hensiktsmessige tiltak.

De punkter det skal tas hensyn til ved kontrollen av sikkerhetskomponentene, vil bli fastsatt ved felles avtale mellom alle de tekniske kontrollorganene som har ansvar for denne framgangsmåten, idet det tas hensyn til de vesentlige egenskaper ved sikkerhetskomponentene.

Det tekniske kontrollorganet skal utstede et typesamsvarssertifikat for de undersøkelsene og prøvingene som er utført.

På anmodning skal det tekniske kontrollorganet gi Kommisjonen og medlemsstatene en kopi av typesamsvarssertifikatet.

5. CE-merking og EU-samsvarserklæring

5.1 Produsenten skal påføre CE-merkingen og under ansvar av det tekniske kontrollorganet nevnt i nr. 3, dettes identifikasjonsnummer på hver enkelt sikkerhetskomponent som oppfyller vilkårene nevnt i nr. 1.

5.2 Produsenten skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring for hver sikkerhetskomponent og kunne stille den til rådighet for de nasjonale myndigheter i ti år etter at sikkerhetskomponenten ble brakt i omsetning. EU-samsvarserklæringen skal angi hvilken sikkerhetskomponent den er utarbeidet for.

6. Representant

Produsentens forpliktelser kan oppfylles av vedkommendes representant, på produsentens vegne og ansvar, forutsatt at de er angitt i fullmakten. En representant kan ikke oppfylle produsentens forpliktelser i henhold til nr. 2.