Forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser mv.

Vedlegg II. EU-samsvarserklæring

B Innhold i EU-samsvarserklæringen for heiser

EU-samsvarserklæringen for heiser skal utarbeides på samme språk som instruksjonen nevnt i vedlegg I nr. 6.2 og skal inneholde følgende opplysninger:

a) installatørens navn og adresse,

b) eventuelt representantens navn og adresse,

c) beskrivelse av heisen, nærmere opplysninger om type eller serie samt serienummer og adressen der heisen er installert,

d) heisens installasjonsår,

e) alle relevante bestemmelser som heisen oppfyller,

f) en erklæring om at heisen er i samsvar med relevante deler av Unionens harmoniseringsregelverk,

g) eventuelt henvisning til de harmoniserte standarder som er brukt,

h) eventuelt navn, adresse og identifikasjonsnummer til det tekniske kontrollorganet som har utført EU-typeprøvingen av heiser som fastsatt i vedlegg IV del B, og henvisning til EU-typeprøvingssertifikatet utstedt av det nevnte tekniske kontrollorganet,

i) eventuelt navn, adresse og identifikasjonsnummer til det tekniske kontrollorganet som har utført verifiseringen av enkelteksemplarer av heiser som fastsatt i vedlegg VIII,

j) eventuelt navn, adresse og identifikasjonsnummer til det tekniske kontrollorganet som har utført sluttkontrollen av heiser som fastsatt i vedlegg V,

k) eventuelt navn, adresse og identifikasjonsnummer til det tekniske kontrollorganet som har godkjent installatørens kvalitetssystem i samsvar med framgangsmåten for samsvarsvurdering fastsatt i vedlegg X, XI eller XII,

l) navn og stilling til den personen som har fullmakt til å undertegne erklæringen på vegne av installatøren eller dennes representant,

m) sted og dato,

n) underskrift.