Forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser mv.

Del II Krav til sikkerhetskomponenter

§ 8. Produsentenes forpliktelser

Når produsentene bringer sikkerhetskomponenter i omsetning, skal de sikre at de er konstruert og produsert i samsvar med § 4 siste ledd.

Produsentene skal utarbeide den tekniske dokumentasjonen og gjennomføre den relevante framgangsmåten for samsvarsvurdering nevnt i § 15 eller sørge for at den gjennomføres. Når det ved denne framgangsmåten påvises at en sikkerhetskomponent er i samsvar med gjeldende grunnleggende helse- og sikkerhetskrav, skal produsenten utarbeide en EU-samsvarserklæring, sikre at den følger med sikkerhetskomponenten, og påføre CE-merkingen.

Produsentene skal oppbevare den tekniske dokumentasjonen, EU-samsvarserklæringen og eventuelt beslutningen(e) om godkjenning i ti år etter at sikkerhetskomponenten ble brakt i omsetning.

Produsentene skal påse at det finnes framgangsmåter for å sikre fortsatt samsvar med denne forskriften ved serieproduksjon. Det skal tas behørig hensyn til endringer i produktutforming eller egenskaper og endringer i de harmoniserte standarder eller andre tekniske spesifikasjoner det vises til i samsvarserklæringen for en sikkerhetskomponent. Når det anses som hensiktsmessig med hensyn til den risiko som er forbundet med sikkerhetskomponenter, skal produsentene, for å verne forbrukernes helse og sikkerhet, ta stikkprøver av sikkerhetskomponenter som er gjort tilgjengelig på markedet, undersøke og om nødvendig føre et register over klager, over sikkerhetskomponenter som ikke oppfyller kravene, og over tilbakekallinger av sikkerhetskomponenter, og skal holde distributørene og installatørene underrettet om all slik overvåking.

Produsentene skal påse at sikkerhetskomponenter som de har brakt i omsetning, er påført et type-, parti- eller serienummer eller et annet element som gjør det mulig å identifisere dem, eller dersom komponentens størrelse eller art ikke tillater dette, at de nødvendige opplysninger gis på etiketten nevnt i § 19 første ledd.

Produsentene skal angi navn, firma eller registrert varemerke og kontaktadresse på sikkerhetskomponenten eller dersom dette ikke er mulig, på etiketten nevnt i § 19 første ledd. Adressen skal angi ett enkelt sted der produsenten kan kontaktes. Kontaktopplysningene skal skrives på norsk.

Produsentene skal påse at sikkerhetskomponenten ledsages av instruksjonen og sikkerhetsopplysningene nevnt i vedlegg I nr. 6.1 som er på norsk. Instruksjonen og eventuell merking skal være tydelig, forståelig og leselig.

Produsenter som anser eller har grunn til å tro at en sikkerhetskomponent som de har brakt i omsetning, ikke er i samsvar med denne forskriften, skal umiddelbart treffe de nødvendige korrigerende tiltak for å bringe sikkerhetskomponenten i samsvar med denne forskriften eller om nødvendig tilbakekalle den. Dersom sikkerhetskomponenten utgjør en risiko, skal produsentene dessuten umiddelbart underrette vedkommende nasjonale myndigheter i de EØS-stater der de har gjort sikkerhetskomponenten tilgjengelig på markedet, og gi nærmere opplysninger særlig om komponentens manglende samsvar og eventuelle korrigerende tiltak som er truffet.

Produsentene skal, etter en begrunnet anmodning fra en vedkommende nasjonale myndighet, gi denne alle de opplysninger og den dokumentasjon som er nødvendig for å vise at sikkerhetskomponenten er i samsvar med denne forskriften, på papir eller i elektronisk form og på norsk. De skal på anmodning fra nevnte myndighet samarbeide med denne om eventuelle tiltak som er truffet for å fjerne risikoene forbundet med sikkerhetskomponenter som de har brakt i omsetning.