Forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser mv.

Kapittel V Administrative bestemmelser

§ 32. Framgangsmåte for håndtering av sikkerhetskomponenter som utgjør en risiko

Dersom markedstilsynsmyndighetene har tilstrekkelige grunner til å anta at en sikkerhetskomponent som omfattes av denne forskrift, utgjør en risiko for menneskers helse eller sikkerhet eller eventuelt for sikkerheten for eiendom, skal de utføre en vurdering av den berørte sikkerhetskomponenten som omfatter alle relevante krav fastsatt i denne forskrift. De berørte markedsdeltakere skal samarbeide med markedstilsynsmyndighetene for dette formål etter behov.

Dersom markedstilsynsmyndighetene i forbindelse med vurderingen nevnt i første ledd finner at en sikkerhetskomponent ikke oppfyller kravene i denne forskrift, skal de omgående kreve at den berørte markedsdeltaker treffer alle egnede korrigerende tiltak for å

a) bringe sikkerhetskomponenten i samsvar med disse kravene

b) trekker sikkerhetskomponenten tilbake fra markedet eller

c) tilbakekaller sikkerhetskomponenten innen en rimelig frist som de fastsetter ut fra risikoens art.

Markedstilsynsmyndighetene skal underrette det relevante tekniske kontrollorgan om dette. Artikkel 21 i forordning (EF) nr. 765/2008 får anvendelse på tiltakene nevnt i annet ledd.

Markedsdeltakeren skal sikre at alle egnede korrigerende tiltak treffes med hensyn til alle berørte sikkerhetskomponenter som denne har brakt i omsetning eller gjort tilgjengelig på EØS-markedet.

Dersom den berørte markedsdeltaker ikke treffer fyllestgjørende korrigerende tiltak innen fristen nevnt i annet ledd, skal markedstilsynsmyndighetene treffe alle egnede midlertidige tiltak for å

a) forby eller begrense tilgjengeliggjøring av sikkerhetskomponenten på deres nasjonale marked

b) trekke sikkerhetskomponenten tilbake fra dette markedet eller

c) tilbakekalle sikkerhetskomponenten.

Dersom markedstilsynsmyndighetene anser at det manglende samsvaret ikke er begrenset til deres nasjonale territorium, skal de underrette Kommisjonen og de andre EØS-statene om resultatene av vurderingen og om de tiltak de har pålagt markedsdeltakerne å treffe.

  • Veiledning til bestemmelsen

    Bestemmelsen tilsvarer artikkel 38 i heisdirektivet for de punktene som omtaler håndtering av sikkerhetskomponenter for heiser.