Forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser mv.

Kapittel V Administrative bestemmelser

§ 34. Formelt manglende samsvar

Markedstilsynsmyndigheten skal pålegge den berørte markedsdeltaker å bringe det manglende samsvaret til opphør dersom markedstilsynsmyndigheten fastslår et av følgende tilfeller:

a) CE-merkingen er påført i strid med artikkel 30 i forordning (EF) nr. 765/2008 eller § 19 i denne forskrift

b) CE-merkingen er ikke påført

c) identifikasjonsnummeret til det tekniske kontrollorgan er påført i strid med § 19 eller er ikke påført selv om dette i henhold til § 19 skulle ha vært gjort

d) det er ikke utarbeidet noen EU-samsvarserklæring

e) EU-samsvarserklæringen er ikke utarbeidet på riktig måte

f) den tekniske dokumentasjonen nevnt i vedlegg IV del A og B og i vedlegg VII, VIII og XI er enten ikke tilgjengelig eller er ikke fullstendig

g) navn, firma eller registrert varemerke eller adressen til installatøren, produsenten eller importøren er ikke angitt i samsvar med § 5 sjette ledd, § 8 sjette ledd eller § 10 tredje ledd

h) opplysningene som gjør det mulig å identifisere heisen eller sikkerhetskomponenten, er ikke angitt i samsvar med § 5 femte ledd eller § 8 femte ledd

i) heisen eller sikkerhetskomponenten er ikke ledsaget av dokumentene nevnt i § 5 syvende ledd eller § 8 syvende ledd, eller dokumentene er ikke i samsvar med gjeldende krav.

Dersom det manglende samsvaret nevnt i første ledd vedvarer for en heis, skal markedstilsynsmyndigheten treffe alle egnede tiltak for å

a) begrense eller forby bruken av heisen eller

b) tilbakekalle heisen.

Dersom det manglende samsvaret nevnt i første ledd vedvarer for en sikkerhetskomponent, skal markedstilsynsmyndigheten

a) begrense eller forby tilgjengeliggjøringen på markedet av sikkerhetskomponenten eller

b) påse at sikkerhetskomponenten blir tilbakekalt eller trukket tilbake fra markedet.