Forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser mv.

Kapittel V Administrative bestemmelser

§ 39. Overgangsbestemmelse

Heiser som omfattes av direktiv 95/16/EØF og er i samsvar med nevnte direktiv, og som bringes i omsetning før 20. april 2016 kan fortsatt settes i drift.

Sikkerhetskomponenter som omfattes av direktiv 95/16/EØF og er i samsvar med nevnte direktiv, og som bringes i omsetning før 20. april 2016 kan fortsatt gjøres tilgjengelig på markedet.

Sertifikater utstedt og vedtak gjort av tekniske kontrollorgan i samsvar med direktiv 95/16/EF skal være gyldige i henhold til denne forskrift.