Forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser mv.

Del II Krav til sikkerhetskomponenter

§ 10. Importørenes forpliktelser

Importørene skal bringe i omsetning bare sikkerhetskomponenter som oppfyller kravene.

Før en sikkerhetskomponent blir brakt i omsetning, skal importørene påse at produsenten har gjennomført den relevante framgangsmåten for samsvarsvurdering nevnt i § 15. De skal påse at produsenten har utarbeidet den tekniske dokumentasjonen, at sikkerhetskomponenten er påført CE-merkingen og ledsages av EU-samsvarserklæringen og de nødvendige dokumenter, og at produsenten har oppfylt kravene fastsatt i § 8 femte og sjette ledd. Dersom en importør anser eller har grunn til å tro at en sikkerhetskomponent ikke er i samsvar med § 4 siste ledd, skal denne ikke bringe sikkerhetskomponenten i omsetning før slikt samsvar er oppnådd. Dersom sikkerhetskomponenten utgjør en risiko, skal importøren dessuten underrette produsenten og markedstilsynsmyndighetene om dette.

Importørene skal angi navn, firma eller registrert varemerke og kontaktadresse på sikkerhetskomponenten eller, dersom dette ikke er mulig, på emballasjen eller i et dokument som følger med sikkerhetskomponenten. Kontaktopplysningene skal skrives på norsk.

Importørene skal påse at sikkerhetskomponenten ledsages av instruksjonen nevnt i vedlegg I nr. 6.1 som er på norsk.

Importørene skal så lenge de har ansvar for en sikkerhetskomponent, sikre at lagrings- eller transportvilkårene ikke påvirker komponentens samsvar med de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene nevnt i § 4 siste ledd.

Når det anses som hensiktsmessig med hensyn til den risiko som er forbundet med sikkerhetskomponenter, skal importørene, for å verne forbrukernes helse og sikkerhet, ta stikkprøver av sikkerhetskomponenter som er gjort tilgjengelig på markedet, undersøke og om nødvendig føre et register over klager, over sikkerhetskomponenter som ikke oppfyller kravene, og over tilbakekallinger av sikkerhetskomponenter, og skal holde distributørene og installatørene underrettet om all slik overvåking.

Importører som anser eller har grunn til å tro at en sikkerhetskomponent som de har brakt i omsetning, ikke er i samsvar med denne forskrift, skal umiddelbart treffe de nødvendige korrigerende tiltak for å bringe sikkerhetskomponenten i samsvar med denne forskrift eller om nødvendig tilbakekalle den eller trekke den tilbake fra markedet. Dersom sikkerhetskomponenten utgjør en risiko, skal importørene dessuten umiddelbart underrette vedkommende nasjonale myndigheter i de EØS-stater der de har gjort sikkerhetskomponenten tilgjengelig på markedet, og gi nærmere opplysninger særlig om komponentens manglende samsvar og eventuelle korrigerende tiltak som er truffet.

Importørene skal oppbevare en kopi av EU-samsvarserklæringen og eventuelt beslutningen(e) om godkjenning i ti år etter at sikkerhetskomponenten ble brakt i omsetning, og kunne stille dette til rådighet for markedstilsynsmyndighetene og påse at den tekniske dokumentasjon på anmodning kan gjøres tilgjengelig for nevnte myndigheter.

Importørene skal, etter en begrunnet anmodning fra en vedkommende nasjonal myndighet, gi denne alle de opplysninger og den dokumentasjon som er nødvendig for å vise at en sikkerhetskomponent er i samsvar med kravene, på papir eller i elektronisk form og på norsk. De skal på anmodning fra nevnte myndighet samarbeide med denne om eventuelle tiltak som er truffet for å fjerne risikoene forbundet med sikkerhetskomponenter som de har brakt i omsetning.