Forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser mv.

Kapittel I Alminnelige bestemmelser

§ 4. Omsetning, tilgjengeliggjøring på markedet og ibruktaking og grunnleggende helse- og sikkerhetskrav

Heiser som er i samsvar med denne forskriften skal fritt kunne omsettes og tas i bruk. Sikkerhetskomponenter som er i samsvar med denne forskriften skal fritt kunne gjøres tilgjengelig på markedet.

Heiser eller sikkerhetskomponenter som ikke er i samsvar med denne forskriften kan fremvises på messer, utstillinger eller demonstrasjoner, forutsatt at et synlig skilt klart angir at de ikke er i samsvar med denne forskrift og ikke kan bringes i omsetning eller gjøres tilgjengelig på markedet før slikt samsvar er oppnådd. Under demonstrasjoner skal det treffes forsvarlige sikkerhetstiltak slik at personer er forsvarlig vernet.

Heisene omfattet av denne forskriften, kan bringes i omsetning og tas i bruk bare dersom de er i samsvar med denne forskriften når de er forsvarlig installert og vedlikeholdt og brukt til det formål de er beregnet på.

Sikkerhetskomponenter omfattet av denne forskriften, kan gjøres tilgjengelig på markedet og tas i bruk bare dersom de er i samsvar med denne forskrift når de er forsvarlig installert og vedlikeholdt og brukt til det formål de er beregnet på.

Heiser som omfattes av denne forskriften, skal oppfylle de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I.

Sikkerhetskomponentene omfattet av denne forskrift skal oppfylle de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I og sikre at heisene de er montert i, oppfyller nevnte grunnleggende krav.