Forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser mv.

Del I Krav til heiser

§ 6. Installatørens plikter ved manglende samsvar

Installatører som anser eller har grunn til å tro at en heis som de har brakt i omsetning, ikke er i samsvar med denne forskriften, skal umiddelbart treffe de nødvendige korrigerende tiltak for å bringe denne heisen i samsvar med denne forskriften. Dersom heisen utgjør en risiko, skal installatørene dessuten umiddelbart underrette vedkommende nasjonale myndigheter i de EØS-stater der de har brakt heisen i omsetning, og gi nærmere opplysninger særlig om heisens manglende samsvar og eventuelle korrigerende tiltak som er truffet.

Installatørene skal, etter en begrunnet anmodning fra en vedkommende nasjonal myndighet, gi denne alle de opplysninger og den dokumentasjon som er nødvendig for å vise at heisen er i samsvar med denne forskriften, på papir eller i elektronisk form og på norsk. De skal på anmodning fra nevnte myndighet samarbeide med denne om eventuelle tiltak som er truffet for å fjerne risikoene forbundet med heiser som de har brakt i omsetning.