Forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser mv.

Vedlegg IV. EU-typeprøving av heiser og sikkerhetskomponenter (modul B)

B. EU-typeprøving av heiser

1. EU-typeprøving av heiser er den del av framgangsmåten for samsvarsvurdering der et teknisk kontrollorgan undersøker den tekniske konstruksjonen til en typeheis, eventuelt en heis som det ikke leveres noen utvidelse eller variant av, og kontrollerer og bekrefter at typeheisens eller heisens tekniske konstruksjon oppfyller de gjeldende grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I.

EU-typeprøving av en heis omfatter undersøkelse av et representativt eksemplar av en ferdigoppbygd heis.

2. Søknaden om EU-typeprøving skal sendes inn av installatøren eller dennes representant til ett enkelt teknisk kontrollorgan etter eget valg.

Søknaden skal inneholde

a) installatørens navn og adresse, samt representantens navn og adresse dersom søknaden inngis av representanten,

b) en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er inngitt til et annet teknisk kontrollorgan,

c) den tekniske dokumentasjonen,

d) opplysninger om stedet der heiseksemplaret kan bli undersøkt. Heiseksemplaret som presenteres for undersøkelse, skal omfatte tilslutningsdeler og kunne betjene minst tre nivåer (det øverste, det nederste og et mellomliggende),

e) underlagsdokumentasjon som viser at den tekniske løsningen er tilfredsstillende. Underlagsdokumentasjonen skal angi alle dokumenter, herunder andre relevante spesifikasjoner som er brukt, særlig der relevante harmoniserte standarder ikke er anvendt fullt ut. Underlagsdokumentasjonen skal om nødvendig omfatte resultater av prøvinger utført i samsvar med andre relevante tekniske spesifikasjoner av egnet laboratorium hos installatøren eller av et annet prøvingslaboratorium på installatørens vegne og ansvar.

3. Den tekniske dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om heisen oppfyller de gjeldende grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I.

I den grad det er relevant, skal den tekniske dokumentasjonen inneholde

a) en beskrivelse av typeheisen med tydelig angivelse av hvilke variasjoner som tillates av typeheisen,

b) konstruksjons- og produksjonstegninger og -diagrammer,

c) nødvendige beskrivelser og forklaringer for å forstå tegningene og diagrammene og hvordan heisen fungerer,

d) en liste over de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene som er tatt i betraktning,

e) en fortegnelse over de harmoniserte standarder som helt eller delvis er anvendt, som det er offentliggjort henvisninger til i Den europeiske unions tidende, og dersom de harmoniserte standardene ikke er anvendt, beskrivelser av de løsninger som er valgt for å oppfylle de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i denne forskrift, herunder en fortegnelse over andre relevante tekniske spesifikasjoner som er anvendt. Dersom harmoniserte standarder delvis er anvendt, skal den tekniske dokumentasjonen angi hvilke deler som er anvendt,

f) en kopi av EU-samsvarserklæringene for de sikkerhetskomponenter som er montert i heisen,

e) resultater av konstruksjonsberegninger utført av eller for installatøren,

h) prøvingsrapporter,

i) en kopi av instruksjonen nevnt i nr. 6.2 i vedlegg I,

j) beskrivelse av de tiltak som er iverksatt i installasjonsfasen for å sikre at serieproduserte heiser oppfyller de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I.

4. Det tekniske kontrollorgan skal

a) undersøke den tekniske dokumentasjonen og underlagsdokumentasjonen for å vurdere om den tekniske konstruksjonen til en typeheis er tilfredsstillende, eventuelt en heis som det ikke leveres noen utvidelse eller variant av,

b) avtale med installatøren hvor undersøkelsene og prøvingene skal gjennomføres,

c) kontrollere at heiseksemplaret er produsert i samsvar med den tekniske dokumentasjonen, og identifisere deler som er konstruert i henhold til gjeldende bestemmelser i relevante harmoniserte standarder, og deler som er konstruert i samsvar med andre relevante tekniske spesifikasjoner,

d) gjennomføre eller besørge gjennomført hensiktsmessige undersøkelser og prøvinger for å kontrollere om relevante harmoniserte standarder er anvendt på riktig måte, der installatøren har valgt å anvende dem,

e) gjennomføre eller besørge gjennomført hensiktsmessige undersøkelser og prøvinger for å kontrollere om løsninger produsenten har valgt fra andre relevante tekniske spesifikasjoner, oppfyller de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i denne forskrift, i tilfeller der spesifikasjonene i relevante harmoniserte standarder ikke er anvendt.

5. Det tekniske kontrollorgan skal utarbeide en vurderingsrapport som beskriver undersøkelsene, kontrollene og prøvingene som er gjennomført, og resultatene av dem. Uten at det berører dets forpliktelser overfor utpekingsmyndighetene, skal det tekniske kontrollorgan ikke offentliggjøre hele eller deler av innholdet i rapporten uten installatørens samtykke.

6. Når typen oppfyller de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I som får anvendelse på den berørte heisen, skal det tekniske kontrollorganet utstede et EU-typeprøvingssertifikat til installatøren. Sertifikatet skal inneholde installatørens navn og adresse, konklusjonene av EU-typeprøvingen, alle vilkår for sertifikatets gyldighet og tilstrekkelige opplysninger til å kunne identifisere den godkjente typen.

EU-typeprøvingssertifikatet kan ha ett eller flere vedlegg.

EU-typeprøvingssertifikatet med vedlegg skal inneholde alle opplysninger som er nødvendige for å kunne vurdere under sluttkontrollen om heisene er i samsvar med den godkjente typen.

Dersom typen ikke oppfyller de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I, skal det tekniske kontrollorganet avslå å utstede et EU-typeprøvingssertifikat og skal underrette installatøren om dette, med en detaljert begrunnelse for avslaget.

Det tekniske kontrollorganet skal oppbevare en kopi av EU-typeprøvingssertifikatet med vedlegg og tillegg samt den tekniske dokumentasjonen og vurderingsrapporten i 15 år fra den dato sertifikatet ble utstedt.

7. Det tekniske kontrollorganet skal holde seg underrettet om alle endringer i det allment anerkjente nåværende utviklingstrinn i teknikken som tyder på at den godkjente typen ikke lenger oppfyller de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I, og skal avgjøre om slike endringer krever ytterligere undersøkelse. I så tilfelle skal det tekniske kontrollorgan underrette installatøren om dette.

8. Installatøren skal underrette det tekniske kontrollorgan om alle endringer av den godkjente typen, herunder variasjoner som ikke er angitt i den opprinnelige tekniske dokumentasjonen, som kan ha betydning for om heisen oppfyller de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I eller gyldighetsvilkårene for EU-typeprøvingssertifikatet.

Det tekniske kontrollorgan skal undersøke endringen og underrette installatøren om EU-typeprøvingssertifikatet fortsatt er gyldig eller om ytterligere undersøkelser, kontroller eller prøvinger er nødvendig. Det tekniske kontrollorgan skal utstede et tillegg til det opprinnelige EU-typeprøvingssertifikatet eller be om at en ny søknad om EU-typeprøvingssertifikat sendes inn, alt etter hva som er relevant.

9. Hvert teknisk kontrollorgan skal underrette sin utpekingsmyndighet om EU-typeprøvingssertifikatene og eventuelle tillegg til dem som det har utstedt eller trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning gjøre tilgjengelig for utpekingsmyndigheten fortegnelser over slike sertifikater og tillegg til dem som er avslått, midlertidig opphevet eller på andre måter begrenset.

Hvert teknisk kontrollorgan skal underrette de andre tekniske kontrollorganene om EU-typeprøvingssertifikatene og eventuelle tillegg til dem som det har avslått, trukket tilbake, midlertidig opphevet eller på andre måter begrenset, og på anmodning om slike sertifikater og tillegg til dem det har utstedt.

10. Kommisjonen, medlemsstatene og de andre tekniske kontrollorganene kan på anmodning få en kopi av EU-typeprøvingssertifikatene og tilleggene til dem. På anmodning kan Kommisjonen og medlemsstatene få en kopi av den tekniske dokumentasjonen og resultatene av de undersøkelsene, kontrollene og prøvingene som er gjennomført av det tekniske kontrollorganet.

11. Installatøren skal kunne framlegge en kopi av EU-typeprøvingssertifikatet med vedlegg og tillegg og den tekniske dokumentasjonen for de nasjonale myndigheter i ti år etter at heisen ble brakt i omsetning.

12. Representant

Installatørens representant kan inngi søknaden nevnt i nr. 2 og oppfylle forpliktelsene i nr. 8 og 11, forutsatt at de er angitt i fullmakten.