Forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser mv.

Kapittel V Administrative bestemmelser

§ 31. Framgangsmåte for håndtering av heiser som utgjør en risiko

Dersom markedstilsynsmyndighetene har tilstrekkelige grunner til å anta at en heis som omfattes av denne forskrift, utgjør en risiko for menneskers helse eller sikkerhet eller eventuelt for sikkerheten for eiendom, skal de utføre en vurdering av den berørte heisen som omfatter alle relevante krav fastsatt i denne forskrift. De berørte markedsdeltakere skal samarbeide med markedstilsynsmyndighetene for dette formål etter behov.

Dersom markedstilsynsmyndighetene i forbindelse med vurderingen nevnt i første ledd finner at en heis ikke oppfyller kravene i denne forskrift, skal de omgående kreve at installatøren treffer alle egnede korrigerende tiltak for å bringe heisen i samsvar med disse kravene innen en rimelig frist som de fastsetter ut fra risikoens art.

Markedstilsynsmyndighetene skal underrette det relevante tekniske kontrollorgan om dette. Artikkel 21 i forordning (EF) nr. 765/2008 får anvendelse på tiltakene nevnt i annet ledd.

Markedsdeltakeren skal sikre at alle egnede korrigerende tiltak treffes med hensyn til alle berørte heiser som denne har brakt i omsetning eller gjort tilgjengelig på EØS-markedet.

Dersom installatøren ikke treffer fyllestgjørende korrigerende tiltak innen fristen nevnt i annet ledd, skal markedstilsynsmyndighetene

a) treffe alle egnede midlertidige tiltak for å forby eller begrense omsetningen av den berørte heisen på deres nasjonale marked eller bruken av den, eller

b) tilbakekalle heisen.

Dersom markedstilsynsmyndighetene anser at det manglende samsvaret ikke er begrenset til deres nasjonale territorium, skal de underrette Kommisjonen og de andre EØS-statene om resultatene av vurderingen og om de tiltak de har pålagt markedsdeltakerne å treffe.