Forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser mv.

Kapittel IV Tekniske kontrollorgan

§ 23. Tekniske kontrollorganers datterforetak og underleverandører

Dersom et teknisk kontrollorgan overdrar bestemte oppgaver i forbindelse med samsvarsvurderingen til en underleverandør eller et datterforetak, skal det sikre at underleverandøren eller datterforetaket oppfyller kravene i § 22 og underrette utpekingsmyndigheten om dette.

Tekniske kontrollorganer skal påta seg det fulle ansvar for de oppgaver som blir utført av underleverandører eller datterforetak, uansett hvor disse er etablert.

Oppgaver kan overdras til en underleverandør eller et datterforetak bare dersom kunden har gitt sitt samtykke.

Tekniske kontrollorganer skal kunne stille til rådighet for utpekingsmyndigheten de relevante dokumenter om vurderingen av underleverandørens eller datterforetakets kvalifikasjoner og de oppgaver de har utført i henhold til vedlegg IV–XII.