Forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser mv.

Kapittel I Alminnelige bestemmelser

§ 2. Virkeområde

Denne forskriften gjelder for heiser som permanent betjener bygninger og anlegg, og som er beregnet på transport av

a) personer

b) personer og varer

c) bare varer dersom heisstolen er tilgjengelig, dvs. at en person uten vanskeligheter kan komme seg på den, og utstyrt med betjeningsinnretning som er plassert på heisstolen eller kan nås av en person på heisstolen.

Forskriften får også anvendelse på sikkerhetskomponenter for heiser som er angitt i vedlegg III for bruk i heiser som angitt i første ledd.

Denne forskriften får ikke anvendelse på

a) løfteinnretninger med en hastighet som ikke overskrider 0,15 m/s

b) byggeplassheiser

c) taubaner, herunder kabelbaner

d) heiser som er spesialkonstruert og -bygd for militære formål eller politiformål

e) løfteinnretninger fra hvilke det kan utføres arbeid

f) heiser i gruvesjakter

g) løfteinnretninger beregnet på å løfte de opptredende under kunstneriske opptredener

h) løfteinnretninger installert i transportmidler

i) løfteinnretninger i tilknytning til maskiner, som utelukkende er beregnet på å gi adgang til arbeidsstasjonene, herunder vedlikeholds- og kontrollpunkter på maskinen,

j) tannhjulsdrevne tog

k) rulletrapper og rullende fortau.

Dersom farer forbundet med heiser eller sikkerhetskomponenter nevnt i denne forskrift helt eller delvis er omfattet av et særlig EØS-harmoniseringsregelverk, får denne forskriften ikke anvendelse.