Forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser mv.

Del II Krav til sikkerhetskomponenter

§ 9. Representant for produsent

En produsent kan ved en skriftlig fullmakt utpeke en representant. Forpliktelsene fastsatt i § 8 første ledd og forpliktelsen til å utarbeide teknisk dokumentasjon som nevnt i § 8 annet ledd, skal ikke utgjøre noen del av representantens fullmakt.

En representant skal utføre de oppgaver som er angitt i fullmakten den har fått fra produsenten. På grunnlag av fullmakten skal representanten minst kunne

a) oppbevare EU-samsvarserklæringen og eventuelt beslutningen(e) om godkjenning av produsentens eller installatørens kvalitetssystem og den tekniske dokumentasjonen og kunne stille dette til rådighet for nasjonale markedstilsynsmyndigheter i ti år etter at sikkerhetskomponenten ble brakt i omsetning

b) etter begrunnet anmodning fra en vedkommende nasjonal myndighet, gi denne alle de opplysninger og den dokumentasjon som er nødvendig for å vise at sikkerhetskomponenten er i samsvar med regelverket

c) på anmodning fra vedkommende nasjonale myndigheter, samarbeide med dem om alle tiltak som er truffet for å fjerne risikoene forbundet med sikkerhetskomponenten som omfattes av representantens fullmakt.