Forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser mv.

Kapittel IV Tekniske kontrollorgan

§ 24. Endringer av utpeking

Dersom et teknisk kontrollorgan ikke lenger oppfyller kravene i § 22, eller det ikke oppfyller sine forpliktelser, skal utpekingsmyndigheten enten begrense, midlertidig oppheve eller trekke tilbake utpekingen, avhengig av hvor alvorlig den manglende oppfyllelsen av disse kravene eller forpliktelsene er.

Ved begrensing, midlertidig oppheving eller tilbaketrekking av en utpeking eller dersom det tekniske kontrollorganet har sluttet sin virksomhet, har utpekingsmyndigheten adgang til å treffe egnede tiltak for å sikre at organets arkiver enten blir behandlet av et annet teknisk kontrollorgan eller blir holdt tilgjengelig for de ansvarlige utpekingsmyndigheter og markedstilsynsmyndigheter på deres anmodning.