Forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser mv.

Kapittel V Administrative bestemmelser

§ 37. Utmåling av overtredelsesgebyr

Ved vurdering av overtredelsesgebyrets størrelse kan markedstilsynsmyndigheten legge vekt på:

a. hvor alvorlig overtredelsen er

b. om eventuelt pålegg gitt med hjemmel i denne forskriften er fulgt

c. om overtrederen gjentatte ganger har vært ansvarlig for forhold som kan medføre overtredelsesgebyr

d. om overtredelsen bidrar til økonomisk gevinst

e. om overtredelsen er gjort i vinnings hensikt

f. om overtredelsesgebyret vil virke urimelig ut fra overtrederens økonomiske situasjon.