Forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser mv.

Kapittel V Administrative bestemmelser

§ 37. Utmåling av overtredelsesgebyr

Ved vurdering av overtredelsesgebyrets størrelse kan markedstilsynsmyndigheten legge vekt på:

 • Veiledning til bestemmelsen

  Ved ileggelse av overtredelsesgebyr må Direktoratet for byggkvalitet vurdere hva som er et rimelig overtredelsesgebyr for overtredelsen.

a. hvor alvorlig overtredelsen er

 • Veiledning til bokstav a

  Ved utmåling av overtredelsesgebyr kan det legges vekt på alvorlighetsgraden av overtredelsen. Det må vurderes hvilke konsekvenser regelbruddet har eller kunne fått. Alvorlige overtredelser er for eksempel feil som medfører fare for sikkerhet, helse og miljø.

b. om eventuelt pålegg gitt med hjemmel i denne forskriften er fulgt

 • Veiledning til bokstav b

  Det kan legges vekt på om overtrederen viser vilje til å bringe forholdet i orden, ved å følge pålegg om retting. Det viktigste fokuset når det oppdages et forhold i strid med plan- og bygningslovgivningen må være å bringe tiltaket i overensstemmelse med regelverket.

c. om overtrederen gjentatte ganger har vært ansvarlig for forhold som kan medføre overtredelsesgebyr

 • Veiledning til bokstav c

  Ved vurdering av overtredelsesgebyrets størrelse kan det legges vekt på om overtrederen åpenbart kjente til at handlingen var i strid med regelverket. Hvis det er klart at overtrederen kjente til at handlingen var i strid med regelverket, bør dette føre til et høyere overtredelsesgebyr. Ved vurderingen av dette kan det legges vekt på om det aktuelle kravet var tydelig, og om overtrederen er profesjonell. Tilsvarende kan det legges vekt på at overtrederen måtte være kjent med kravet.

d. om overtredelsen bidrar til økonomisk gevinst

 • Veiledning til bokstav d

  Det kan legges vekt på om overtredelsen bidrar til økonomisk gevinst. Det kan i denne sammenhengen også legges vekt på at størrelsen på gevinsten som gjør at et overtredelsesgebyr i det lavere sjiktet ikke vil stå i forhold til gevinsten.

e. om overtredelsen er gjort i vinnings hensikt

 • Veiledning til bokstav e

  Det kan legges vekt på om overtredelsen er gjort i vinnings hensikt. Gebyret kan derfor være høyere for profesjonelle som for eksempel installatør, produsent, importør, distributør.

f. om overtredelsesgebyret vil virke urimelig ut fra overtrederens økonomiske situasjon.

 • Veiledning til bokstav f

  Det kan legges vekt på om overtredelsesgebyret vil virke urimelig ut fra overtrederens økonomiske situasjon.