Forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser mv.

Vedlegg VIII. Samsvar for heiser basert på verifisering av enkelteksemplar (modul G)

Samsvar for heiser basert på verifisering av enkelteksemplar (modul G)

1. Samsvar basert på verifisering av enkelteksemplarer er den del av framgangsmåten for samsvarsvurdering der et teknisk kontrollorgan vurderer om en heis oppfyller de gjeldende grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I.

2. Installatørens forpliktelser

2.1 Installatøren skal treffe alle nødvendige tiltak slik at produksjonsprosessen og tilsynet med den sikrer at heisen oppfyller de gjeldende grunnleggende helse- og sikkerhetskrav fastsatt i vedlegg I.

2.2 Installatøren skal inngi en søknad om verifisering av enkelteksemplarer til ett enkelt teknisk kontrollorgan etter eget valg.

Søknaden skal inneholde

a) installatørens navn og adresse, samt representantens navn og adresse dersom søknaden inngis av representanten,

b) stedet der heisen er installert,

c) en skriftlig erklæring om at tilsvarende søknad ikke er inngitt til noe annet teknisk kontrollorgan,

d) den tekniske dokumentasjonen.

3. Den tekniske dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om heisen oppfyller de gjeldende grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I.

Den tekniske dokumentasjonen skal minst inneholde følgende elementer:

a) beskrivelse av heisen,

b) konstruksjons- og produksjonstegninger og -diagrammer,

c) nødvendige beskrivelser og forklaringer for å forstå tegningene og diagrammene og hvordan heisen fungerer,

d) en liste over de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene som er tatt i betraktning,

e) en fortegnelse over de harmoniserte standarder som helt eller delvis er anvendt, som det er offentliggjort henvisninger til i Den europeiske unions tidende, og dersom de harmoniserte standardene ikke er anvendt, beskrivelser av de løsninger som er valgt for å oppfylle de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i denne forskrift, herunder en fortegnelse over andre relevante tekniske spesifikasjoner som er anvendt. Dersom harmoniserte standarder delvis er anvendt, skal den tekniske dokumentasjonen angi hvilke deler som er anvendt,

f) en kopi av EU-typeprøvingssertifikatene for de sikkerhetskomponenter som er montert i heisen,

g) resultater av konstruksjonsberegninger utført av eller for installatøren,

h) prøvingsrapporter,

i) en kopi av instruksjonen nevnt i nr. 6.2 i vedlegg I.

4. Verifisering

Et teknisk kontrollorgan valgt av installatøren skal undersøke den tekniske dokumentasjonen og heisen og utføre hensiktsmessige prøvinger i henhold til relevante harmoniserte standarder, og/eller tilsvarende prøvinger, for å kontrollere at heisen oppfyller de gjeldende grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I. Prøvingene skal omfatte minst prøvingene nevnt i nr. 3.3 i vedlegg V.

Dersom heisen oppfyller de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I, skal det tekniske kontrollorganet utstede et samsvarssertifikat for de prøvingene som er utført.

Det tekniske kontrollorganet skal fylle ut de relevante sidene i loggboken nevnt i nr. 6.2 i vedlegg I.

Dersom det tekniske kontrollorganet nekter å utstede samsvarssertifikatet, skal det gi en nærmere begrunnelse for avslaget og angi hvilke korrigerende tiltak som må treffes. Dersom installatøren på nytt søker om verifisering av enkelteksemplarer, skal søknaden rettes til samme tekniske kontrollorgan.

På anmodning skal det tekniske kontrollorganet gi Kommisjonen og medlemsstatene en kopi av samsvarssertifikatet.

5. CE-merking og EU-samsvarserklæring

5.1 Installatøren skal påføre CE-merkingen inne i heisstolen på hver heis som oppfyller de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i denne forskrift, og under ansvar av det tekniske kontrollorganet nevnt i nr. 2.2, dettes identifikasjonsnummer ved siden av CE-merkingen i heisstolen på hver heis.

5.2 Installatøren skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring for hver heis og kunne stille en kopi av EF-samsvarserklæringen til rådighet for de nasjonale myndigheter i ti år etter at heisen ble brakt i omsetning. En kopi av EU-samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter.

6. Installatøren skal kunne framlegge en kopi av samsvarssertifikatet og den tekniske dokumentasjonen for de nasjonale myndigheter i ti år fra den dato da heisen ble brakt i omsetning.

7. Representant

Installatørens forpliktelser angitt i nr. 2.2 og 6 kan oppfylles av vedkommendes representant, på installatørens vegne og ansvar, forutsatt at de er angitt i fullmakten.