Forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser mv.

Vedlegg XII. Typesamsvar for heiser basert på kvalitetssikring av produksjonen (modul D)

Typesamsvar for heiser basert på kvalitetssikring av produksjonen (modul D)

1. Typesamsvar for heiser basert på kvalitetssikring av produksjonen er den del av framgangsmåten for samsvarsvurdering der et teknisk kontrollorgan vurderer en installatørs produktkvalitetssystem for å sikre at heisene er i samsvar med den godkjente typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet eller med en heis konstruert og produsert i henhold til et fullstendig kvalitetssystem som er godkjent i samsvar med vedlegg XI, og oppfyller de gjeldende grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I.

2. Installatørens forpliktelser

Installatøren skal anvende et godkjent kvalitetssystem for produksjon, montering, installasjon, sluttkontroll og prøving av heisene som angitt i nr. 3, og skal være underlagt tilsynet som angitt i nr. 4.

3. Kvalitetssystem

3.1 Installatøren skal inngi en søknad om vurdering av sitt kvalitetssystem til ett enkelt teknisk kontrollorgan etter eget valg.

Søknaden skal inneholde

a) installatørens navn og adresse, samt representantens navn og adresse dersom søknaden inngis av representanten,

b) alle relevante opplysninger om heisene som skal installeres,

c) dokumentasjon for kvalitetssystemet,

d) teknisk dokumentasjon for heisene som skal installeres,

e) en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er inngitt til et annet teknisk kontrollorgan.

3.2 Kvalitetssystemet skal sikre at heisene oppfyller de gjeldende grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg I.

Alle elementer, krav og bestemmelser som installatøren har fulgt, skal dokumenteres på en systematisk og ordnet måte i form av skriftlige tiltak, framgangsmåter og anvisninger. Dokumentasjonen for kvalitetssystemet skal sikre en felles forståelse av kvalitetsprogrammer, -planer, -håndbøker og -registre.

Dokumentasjonen skal særlig inneholde en fyllestgjørende beskrivelse av

a) kvalitetsmål og organisasjonsstruktur samt ledelsens ansvar og fullmakter med hensyn til produktkvalitet,

b) teknikker, prosesser og systematiske tiltak som vil bli brukt ved produksjon, kvalitetskontroll og kvalitetssikring,

c) undersøkelser og prøvinger som skal utføres før, under og etter installasjon,

d) kvalitetsregistre, for eksempel inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata og rapporter om det berørte personalets kvalifikasjoner,

e) metoder for å overvåke at den nødvendige produktkvaliteten er oppnådd, og at kvalitetssystemet virker effektivt.

3.3 Det tekniske kontrollorganet skal vurdere kvalitetssystemet for å fastslå om det oppfyller kravene nevnt i nr. 3.2. Det skal forutsette at kvalitetssystemet oppfyller kravene med hensyn til de elementer av kvalitetssystemet som oppfyller tilsvarende spesifikasjoner i relevante harmoniserte standarder.

Minst ett av revisjonsgruppens medlemmer ha erfaring i å vurdere den berørte heisteknologi og ha kunnskap om de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i fastsatt i vedlegg I.

Revisjonen skal omfatte et vurderingsbesøk i installatørens lokaler og et besøk på et installasjonssted.

Installatøren skal underrettes om beslutningen. Underretningen skal inneholde konklusjonene av revisjonen og en begrunnelse for beslutningen.

3.4 Installatøren skal forplikte seg til å oppfylle forpliktelsene som følger av kvalitetssystemet slik det er godkjent, og til å vedlikeholde det slik at det fortsatt fungerer hensiktsmessig og effektivt.

3.4.1 Installatøren skal holde det tekniske kontrollorganet som har godkjent kvalitetssystemet, underrettet om enhver planlagt endring i systemet.

3.4.2 Det tekniske kontrollorganet skal vurdere foreslåtte endringer og avgjøre om det endrede kvalitetssystemet fortsatt kommer til å oppfylle kravene nevnt i nr. 3.2, eller om det kreves en ny vurdering.

Det skal underrette installatøren eller eventuelt dennes representant om sin beslutning. Underretningen skal inneholde konklusjonene av undersøkelsen og en begrunnelse for beslutningen.

Det tekniske kontrollorganet skal påføre eller besørge påført sitt identifikasjonsnummer ved siden av CE-merkingen i samsvar med artikkel 18 og 19.

4. Tilsyn under det tekniske kontrollorganet sitt ansvar

4.1 Formålet med tilsynet er å sikre at installatøren korrekt oppfyller forpliktelsene som følger av det godkjente kvalitetssystemet.

4.2 Installatøren skal for vurderingsformål gi det tekniske kontrollorganet adgang til produksjons-, monterings-, installasjons-, inspeksjons-, prøvings- og lagerlokalene og gi det alle nødvendige opplysninger, særlig

a) dokumentasjon for kvalitetssystemet,

b) teknisk dokumentasjon,

c) kvalitetsregistre, for eksempel inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata og rapporter om det berørte personalets kvalifikasjoner.

4.3 Det tekniske kontrollorganet skal gjennomføre periodiske revisjoner for å sikre at installatøren vedlikeholder og bruker kvalitetssystemet, og skal gi installatøren en revisjonsrapport.

4.4 Det tekniske kontrollorganet kan dessuten avlegge uanmeldte besøk hos installatøren. Ved slike besøk kan det tekniske kontrollorganet om nødvendig utføre eller få utført prøvinger for å kontrollere at kvalitetssystemet fungerer tilfredsstillende. Det tekniske kontrollorganet skal gi installatøren en rapport om besøket samt en prøvingsrapport dersom det ble utført prøvinger.

5. Installatøren skal i et tidsrom på ti år etter at heisen ble brakt i omsetning, kunne framlegge for de nasjonale myndigheter

a) dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1 bokstav c),

b) den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1 bokstav d),

c) opplysningene om endringer nevnt i nr. 3.4.1,

d) beslutningene og rapportene fra det tekniske kontrollorganet som er nevnt i nr. 3.4.2 annet ledd og i nr. 4.3 og 4.4.

6. Hvert teknisk kontrollorgan skal underrette sin utpekingsmyndighet om beslutninger om godkjenning av kvalitetssystemer som det har utstedt eller trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning gjøre tilgjengelig for utpekingsmyndigheten fortegnelser over beslutninger om godkjenning av kvalitetssystemer som er avslått, midlertidig opphevet eller på andre måter begrenset.

Hvert teknisk kontrollorgan skal underrette de andre tekniske kontrollorganer om beslutninger om godkjenning av kvalitetssystemer det har avslått, midlertidig opphevet eller trukket tilbake, og på anmodning, om beslutninger om godkjenning av kvalitetssystemer det har utstedt.

På anmodning skal det tekniske kontrollorganet gi Kommisjonen og medlemsstatene en kopi av beslutninger det har utstedt om godkjenning av kvalitetssystemer.

7. CE-merking og EU-samsvarserklæring

7.1 Installatøren skal påføre CE-merkingen inne i heisstolen på hver heis som oppfyller de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i denne forskrift, og under ansvar av det tekniske kontrollorganet nevnt i nr. 3.1, dettes identifikasjonsnummer ved siden av CE-merkingen i heisstolen på hver heis.

7.2 Installatøren skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring for hver heis og kunne stille en kopi av EF-samsvarserklæringen til rådighet for de nasjonale myndigheter i ti år etter at heisen ble brakt i omsetning. En kopi av EU-samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter.

8. Representant

Installatørens forpliktelser angitt i nr. 3.1, 3.4.1, 5 og 7 kan oppfylles av vedkommendes representant, på installatørens vegne og ansvar, forutsatt at de er angitt i fullmakten.