Forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser mv.

Kapittel IV Tekniske kontrollorgan

§ 27. Tekniske kontrollorganers informasjonsplikt

Tekniske kontrollorgan skal underrette utpekingsmyndigheten om

a) alle tilfeller av avslag, begrensning, midlertidig oppheving eller tilbaketrekking av et sertifikat eller en beslutning om godkjenning av kvalitetssystem

b) alle omstendigheter som påvirker omfanget av eller vilkårene for utpeking

c) alle anmodninger de har mottatt fra markedstilsynsmyndighetene vedrørende opplysninger om samsvarsvurderingsvirksomhet

d) på anmodning, samsvarsvurderingsvirksomhet som er utført innenfor rammen av organets utpeking, og enhver annen virksomhet som er utført, herunder virksomhet og underleveranser over landegrensene.

Tekniske kontrollorganer skal gi de andre organene som er utpekt i henhold til denne forskrift og som utfører tilsvarende former for samsvarsvurdering som omfatter de samme typene heiser eller sikkerhetskomponenter, alle relevante opplysninger om spørsmål knyttet til negative og, på anmodning, positive resultater av samsvarsvurderinger.