Forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser mv.

Kapittel V Administrative bestemmelser

§ 29. Tilsyn med heiser og sikkerhetskomponenter

Markedstilsynsmyndighet kan kreve tilsendt produktdokumentasjon og annen informasjon som er tilgjengelig ved omsetning, markedsføring, distribusjon eller bruk av heiser eller sikkerhetskomponenter, herunder dokumentasjon for attestering av samsvar eller vurdering og verifikasjon av egenskaper, og test- og beregningsgrunnlag som er brukt ved utarbeidelse av produktdokumentasjonen.

Markedstilsynsmyndighet skal gis adgang til produkt, rom, areal eller annet område som anses nødvendig for å kunne utføre vurdering av heisen eller sikkerhetskomponenten.

Ved begrunnet mistanke om at det omsettes, markedsføres, distribueres eller brukes en heis eller sikkerhetskomponent som ikke har tilfredsstillende produktdokumentasjon, herunder ufullstendig eller uriktig dokumentasjon eller hvor heisen kan medføre fare for sikkerhet, helse eller miljø, skal bygningsmyndighet og annen offentlig myndighet som behandler tiltak etter sektorlovgivning som omfattes av plan- og bygningsloven § 29-7, melde forholdet til markedstilsynsmyndigheten.

Dersom produsent eller dennes representant trekker en heis eller sikkerhetskomponent som ikke har tilfredsstillende produktdokumentasjon, herunder ufullstendig eller uriktig dokumentasjon eller hvor heisen kan medføre fare for sikkerhet, helse og miljø, tilbake fra markedet, skal det sendes melding til markedstilsynsmyndigheten.