Forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser mv.

Vedlegg I Grunnleggende helse- og sikkerhetskrav

Grunnleggende helse- og sikkerhetskrav

Innledende merknader

  1. Forpliktelser i henhold til de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene får anvendelse bare der de tilsvarende risikoer foreligger for den aktuelle heisen eller sikkerhetskomponenten når den brukes som tiltenkt av installatøren eller produsenten.

  1. De grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i denne forskriften er ufravikelige. Det er imidlertid mulig at formålet med kravene, ikke kan oppnås på det nåværende utviklingstrinn i teknikken. I slike tilfeller skal heisen eller sikkerhetskomponenten så langt som mulig konstrueres og bygges for å nå disse kravene.

  1. Produsenten og installatøren er forpliktet til å foreta en risikoanalyse med sikte på å identifisere alle risikoer som er forbundet med deres produkter, og de skal deretter konstruere og bygge dem på bakgrunn av denne analysen.

1. Generelt

1.1 Anvendelse av direktiv 2006/42/EF

Dersom den relevante risiko foreligger og ikke er omhandlet i dette vedlegg, får de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/42/EF1 anvendelse. De grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i nr. 1.1.2 i vedlegg I til direktiv 2006/42/EF får anvendelse uansett.

1.2 Heisstol

Heisstolen skal være konstruert og bygd slik at dens areal og styrke tilsvarer det høyeste antallet personer og den nominelle lasten som installatøren har fastsatt for heisen.

Når en heis er beregnet på transport av personer, og dersom dens mål tillater det, skal heisstolen være konstruert og bygd slik at konstruksjonen ikke vanskeliggjør eller hindrer atkomst og bruk for personer med funksjonsnedsettelser og slik at det er mulig å foreta eventuelle hensiktsmessige justeringer for å lette vedkommendes bruk av den.

1.3 Bæremidler

Heisstolens bæremidler, fester og forbindelsesdeler skal velges og konstrueres på en slik måte at de sikrer et tilstrekkelig høyt sikkerhetsnivå generelt og reduserer til et minimum risikoen for at heisstolen faller, idet det tas hensyn til bruksvilkår, materialene som brukes, og produksjonsvilkår.

Dersom det brukes tau eller kjede til oppheng av heisstolen, skal det være minst to uavhengige tau eller kjeder som hver har sitt eget forankringssystem. Slike tau og kjeder skal ikke ha skjøter eller spleiser med mindre dette er nødvendig for å feste eller danne en løkke.

1.4 Lastkontroll (herunder kontroll av overhastighet)

1.4.1 Heisen skal være konstruert, bygd og montert slik at normal start hindres dersom den nominelle lasten overstiges.

1.4.2 Heisen skal være utstyrt med en hastighetsbegrenser.

Disse kravene gjelder ikke for heiser der drivsystemets konstruksjon hindrer overhastighet.

1.4.3 Hurtige heiser skal være utstyrt med en innretning som kontrollerer og begrenser hastigheten.

1.4.4 Heiser med drivskive skal være konstruert slik at bæremidlenes stabilitet på skiven sikres.

1.5 Maskin

1.5.1 Alle personheiser skal ha sin egen heismaskin. Dette kravet gjelder ikke for heiser der motvektene er erstattet med en annen heisstol.

1.5.2 Installatøren skal påse at heismaskinen og tilhørende innretninger ikke er tilgjengelige annet enn for vedlikehold og i nødssituasjoner.

1.6 Betjeningsinnretninger

1.6.1 Betjeningsinnretninger i heiser som er beregnet på å brukes av personer med funksjonsnedsettelser, skal ha en utforming og plassering som gjør dem egnet for dette formål.

1.6.2 Betjeningsinnretningenes virkemåte skal være tydelig angitt.

1.6.3 En gruppe heiser kan ha felles eller innbyrdes forbundne kallesystemer.

1.6.4 Elektrisk utstyr skal være installert og tilkoplet på en slik måte at

a) det ikke kan forekomme noen forveksling med kretser som ikke har direkte forbindelse med heisen,

b) strømtilførselen kan koples når heisen er belastet,

c) heisens bevegelser er avhengige av elektriske sikkerhetsinnretninger som er plassert i en uavhengig elektrisk sikkerhetskrets,

d) en feil i den elektriske installasjonen ikke skaper en farlig situasjon.

2. Risiko for personer utenfor heisstolen

2.1 Heisen skal være konstruert og bygd slik at det sikres at det rommet heisstolen beveger seg i, ikke er tilgjengelig annet enn for vedlikehold eller i nødssituasjoner. Før en person kan komme inn i rommet, skal normal bruk av heisen være gjort umulig.

2.2 Heisen skal være konstruert og bygd slik at faren for knusing når heisstolen befinner seg i en av sine ytterstillinger, hindres.

Dette oppnås ved hjelp av fritt rom eller et tilfluktssted utenfor hver av ytterstillingene.

For at medlemsstatene skal kunne gi forhåndsgodkjenning, særlig i eksisterende bygninger der det er umulig å oppfylle dette kravet, kan imidlertid denne risikoen i særskilte tilfeller unngås gjennom andre hensiktsmessige midler.

2.3 Avsatsene ved inn- og utgangene til heisstolen skal være utstyrt med etasjedører med en mekanisk motstandsevne som er tilstrekkelig for de bruksvilkår heisen er beregnet på.

En forriglingsinnretning skal under normal drift hindre

Justeringsbevegelser med dørene åpne skal imidlertid være mulig i bestemte soner, forutsatt at dette skjer med kontrollert hastighet.

a) at heisstolen begynner å bevege seg, enten den aktiveres forsettlig eller ikke, med mindre alle etasjedører er lukket og låst,

b) at etasjedøren åpnes når heisstolen fremdeles er i bevegelse og ikke befinner seg på høyde med et definert stopp.

3. Risiko for personer i heisstolen

3.1 Heisstolen skal være fullstendig innelukket med vegger i full høyde, herunder montert gulv og tak, med unntak av ventilasjonsåpninger, og med dører i full høyde. Disse dørene skal være konstruert og montert slik at heisstolen ikke kan bevege seg annet enn for justeringsbevegelsene nevnt i nr. 2.3 tredje ledd, med mindre dørene er lukket, og slik at den stopper dersom dørene åpnes.

Heisstolens dører må forbli lukket og forriglet dersom heisen stanser mellom to etasjer, når det er fare for fall mellom heisstolen og sjakten, eller dersom det ikke er noen sjakt.

3.2 I tilfelle strømbrudd eller komponentfeil skal heisen ha innretninger som hindrer fritt fall eller ukontrollerte bevegelser av heisstolen.

Innretningen som hindrer fritt fall av heisstolen, skal være uavhengig av heisstolens bæremidler.

Innretningen skal være i stand til å stanse heisstolen ved den nominelle lasten og ved høyeste hastighet fastsatt av installatøren. Eventuelle stopp forårsaket av denne innretningen skal ikke medføre oppbremsing som er skadelig for personer i heisen uansett lastforhold.

3.3 Det skal monteres buffere mellom bunnen av heissjakten og heisstolens gulv.

I dette tilfelle skal det frie rommet nevnt i nr. 2.2 måles med bufferne fullstendig sammentrykt.

Dette kravet gjelder ikke for heiser der heisstolen ikke kan komme inn i det frie rommet nevnt i nr. 2.2 på grunn av drivsystemets utforming.

3.4 Heiser skal være konstruert og bygd slik at det ikke er mulig å sette dem i bevegelse dersom innretningen fastsatt i nr. 3.2 ikke er i driftsstilling.

4. Annen risiko

4.1 Etasjedøren og stoldøren eller begge dørene skal, dersom de beveges mekanisk, være utstyrt med en innretning som hindrer faren for knusing når de beveger seg.

4.2 Etasjedørene, herunder etasjedører som er utstyrt med glass, skal dersom de skal bidra til å beskytte bygningen mot brann, være tilstrekkelig brannsikre både med hensyn til formstabilitet og med hensyn til isolasjonsevne (hindre spredning av flammer) og overføring av varme (varmestråling).

4.3 Motvektene skal være montert slik at enhver fare for sammenstøt med eller fall mot heisstolen unngås.

4.4 Heiser skal være utstyrt med midler som gjør det mulig å frigjøre og evakuere personer som befinner seg i en heis som har stanset.

4.5 Heisstoler skal være utstyrt med toveis kommunikasjonsmidler som muliggjør vedvarende kontakt med en redningstjeneste.

4.6 Heiser skal være konstruert og bygd slik at de, dersom temperaturen i heismaskinen overstiger maksimumstemperaturen fastsatt av installatøren, kan fullføre de bevegelser de har startet, men ikke utføre nye styreordrer.

4.7 Heisstoler skal være konstruert og bygd slik at passasjerene er sikret tilstrekkelig ventilasjon, også i tilfelle lengre stopp.

4.8 Heisstolen skal være tilstrekkelig opplyst når den er i bruk, eller når en dør åpnes, og det skal også finnes nødbelysning.

4.9 Kommunikasjonsmidlene nevnt i nr. 4.5 og nødbelysningen nevnt i nr. 4.8 skal være konstruert og bygd slik at de virker selv uten normal strømtilførsel. Deres driftstid skal være tilstrekkelig lang til at redningsprosedyren kan gjennomføres på normal måte.

4.10 De av heisens styrekretser som kan brukes i tilfelle brann, skal være konstruert og produsert slik at heisene kan hindres i å stanse i bestemte etasjer, og muliggjøre prioritert styring av heisen for redningsmannskaper.

5. Merking

5.1 I tillegg til minimumsopplysningene som kreves for alle maskiner i henhold til nr. 1.7.3 i vedlegg I til direktiv 2006/42/EF, skal hver heisstol ha et godt synlig skilt med tydelige opplysninger om nominell last i kilo og det høyeste tillatte antall passasjerer som heisen kan ta.

5.2 Dersom heisen er konstruert slik at personer som befinner seg i en heis som er stanset, kan komme seg ut uten hjelp utenfra, skal den relevante veiledningen finnes i heisstolen og være tydelig og lett synlig.

6. Instruksjoner

6.1 Med sikkerhetskomponentene som er nevnt i vedlegg III, skal det følge en instruksjon slik at følgende kan utføres effektivt og uten fare:

a) montering,

b) tilkopling,

c) justering,

d) vedlikehold.

6.2 En instruksjon skal følge hver heis. Instruksjonene skal inneholde minst følgende dokumenter:

a) en instruksjon som inneholder de nødvendige tegninger og diagrammer for normal bruk, samt veiledning for vedlikehold, inspeksjon, reparasjon, periodiske kontroller og redningsoperasjonene nevnt i nr. 4.4,

b) en loggbok der reparasjoner og eventuelt periodiske kontroller noteres.