Forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser mv.

Kapittel IV Tekniske kontrollorgan

§ 21. Søknad om utpeking

Et teknisk kontrollorgan skal legge fram en søknad om utpeking for utpekingsmyndigheten i den EØS-stat der det er opprettet.

Søknaden om utpeking skal ledsages av en beskrivelse av den samsvarsvurderingsvirksomhet, den eller de framgangsmåter for samsvarsvurdering og de heisene eller sikkerhetskomponentene som organet hevder å være kompetent for, samt eventuelt et akkrediteringsbevis utstedt av et nasjonalt akkrediteringsorgan som bekrefter at det tekniske kontrollorganet oppfyller kravene fastsatt i § 22.

Dersom det berørte tekniske kontrollorganet ikke kan legge fram et akkrediteringsbevis, skal det gi utpekingsmyndigheten all den dokumentasjon som er nødvendig for å kontrollere, bekrefte og regelmessig føre tilsyn med at organet oppfyller kravene fastsatt i § 22.