Forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser mv.

Kapittel V Administrative bestemmelser

§ 28. Markedstilsynsmyndighet

Direktoratet for byggkvalitet er markedstilsynsmyndighet for heiser.

  • Veiledning til første ledd

    Direktoratet for byggkvalitet er oppnevnt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet som tilsynsmyndighet. Direktoratet fører tilsyn med at heiser og sikkerhetskomponenter for heiser som omsettes i Norge, oppfyller kravene i denne forskriften.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet er klageinstans for vedtak som fattes av markedstilsynsmyndigheten.

  • Veiledning til annet ledd

    Direktoratets pålegg i en tilsynssak er enkeltvedtak. En part eller annen med rettslig klageinteresse i saken kan klage på enkeltvedtak til det forvaltningsorgan som er nærmest overordnet Direktoratet for byggkvalitet, jf. forvaltningsloven § 28.

    Klageinstansen for direktoratets vedtak er Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Klager skal alltid sendes til direktoratet som legger saken frem for klageinstansen.