Forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser mv.

Del II Krav til sikkerhetskomponenter

§ 11. Distributørenes forpliktelser

Når distributørene gjør en sikkerhetskomponent tilgjengelig på markedet, skal de utvise behørig aktsomhet med hensyn til kravene i denne forskrift.

Før distributørene gjør en sikkerhetskomponent tilgjengelig på markedet, skal de kontrollere at sikkerhetskomponenten er påført CE-merking, at den ledsages av EU-samsvarserklæringen, av de nødvendige dokumentene og instruksjonen nevnt i vedlegg I nr. 6.1, som er på norsk, samt at produsenten og importøren har oppfylt kravene fastsatt i henholdsvis § 8 femte og sjette ledd og § 10 tredje ledd. Dersom en distributør anser eller har grunn til å tro at en sikkerhetskomponent ikke er i samsvar med § 4 siste ledd, skal denne ikke gjøre sikkerhetskomponenten tilgjengelig på markedet før slikt samsvar er oppnådd. Dersom sikkerhetskomponenten utgjør en risiko, skal distributøren dessuten underrette produsenten eller importøren samt markedstilsynsmyndighetene om dette.

Distributørene skal så lenge de har ansvar for en sikkerhetskomponent, sikre at lagrings- eller transportvilkårene ikke påvirker komponentens samsvar med de grunnleggende kravene til helse og sikkerhet nevnt i § 4 siste ledd.

Distributører som anser eller har grunn til å tro at en sikkerhetskomponent som de har gjort tilgjengelig på markedet, ikke er i samsvar med denne forskrift, skal se til at de nødvendige korrigerende tiltak blir truffet for å bringe sikkerhetskomponenten i samsvar med denne forskrift eller om nødvendig trekke den tilbake eller tilbakekalle den. Dersom sikkerhetskomponenten utgjør en risiko, skal distributørene dessuten umiddelbart underrette vedkommende nasjonale myndigheter i de EØS-stater der de har gjort sikkerhetskomponenten tilgjengelig på markedet, og gi nærmere opplysninger særlig om komponentens manglende samsvar og eventuelle korrigerende tiltak som er truffet.

Distributørene skal, etter en begrunnet anmodning fra en vedkommende nasjonal myndighet, gi denne, på papir eller i elektronisk form, alle de opplysninger og den dokumentasjon som er nødvendig for å vise at en sikkerhetskomponent er i samsvar med kravene. De skal på anmodning fra nevnte myndighet samarbeide med denne om eventuelle tiltak som er truffet for å fjerne risikoene forbundet med sikkerhetskomponenter som de har gjort tilgjengelig på markedet.