Forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser mv.

Kapittel III Samsvarsvurdering og CE-merking

§ 17. EU-samsvarserklæring

EU-samsvarserklæringen skal fastslå at det er påvist at de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i vedlegg I er oppfylt.

EU-samsvarserklæringen skal være i henhold til malen fastsatt i vedlegg II, skal inneholde elementene angitt i de relevante vedlegg V–XII og skal ajourføres løpende. Den skal oversettes til norsk.

Dersom en heis eller en sikkerhetskomponent omfattes av mer enn én EØS-rettsakt som krever en EU-samsvarserklæring, skal det utarbeides en enkelt EU-samsvarserklæring med hensyn til alle slike EØS-rettsakter. Erklæringen skal angi hvilke EØS-rettsakter den gjelder, herunder henvisninger til hvor de er kunngjort.

Ved å utarbeide EU-samsvarserklæringen påtar produsenten seg ansvar for at sikkerhetskomponenten oppfyller kravene i denne forskrift, og installatøren påtar seg ansvar for at heisen oppfyller kravene i denne forskrift.