Forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser mv.

Kapittel V Administrative bestemmelser

§ 30. Tilsyn med EØS-markedet og kontroll av heiser eller sikkerhetskomponenter som innføres på EØS-markedet

Artikkel 15 nr. 3 og artikkel 16–29 i forordning (EF) nr. 765/2008 får anvendelse på heiser og sikkerhetskomponenter.