Forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser mv.

Kapittel V Administrative bestemmelser

§ 33. Heiser eller sikkerhetskomponenter som oppfyller kravene, men som utgjør en risiko

Dersom markedstilsynsmyndigheten etter å ha utført en vurdering i henhold til § 31 første ledd kommer til at en heis, selv om den er i samsvar med denne forskrift, utgjør en risiko for menneskers helse eller sikkerhet eller eventuelt for sikkerheten for eiendom, skal markedstilsynsmyndigheten kreve at installatøren treffer alle egnede tiltak for å

a) sikre at den berørte heisen ikke lenger utgjør noen risiko

b) tilbakekaller heisen eller

c) begrenser eller forbyr bruken av heisen innen et rimelig tidsrom, som markedstilsynsmyndigheten fastsetter ut fra risikoens art.

Dersom markedstilsynsmyndigheten etter å ha utført en vurdering i henhold til § 32 første ledd kommer til at en sikkerhetskomponent, selv om den er i samsvar med denne forskrift, utgjør en risiko for menneskers helse eller sikkerhet eller eventuelt for sikkerheten for eiendom, skal markedstilsynsmyndigheten kreve at den berørte markedsdeltaker treffer alle egnede tiltak for å

a) sikre at den berørte sikkerhetskomponent ikke lenger utgjør noen risiko når den bringes i omsetning,

b) trekker sikkerhetskomponenten tilbake fra markedet eller

c) tilbakekaller sikkerhetskomponenten innen et rimelig tidsrom, som markedstilsynsmyndigheten fastsetter ut fra risikoens art.

Markedsdeltakeren skal sikre at korrigerende tiltak treffes med hensyn til alle berørte heiser eller sikkerhetskomponenter som denne har brakt i omsetning eller gjort tilgjengelig på EØS-markedet.

Markedstilsynsmyndigheten skal umiddelbart underrette Kommisjonen og de øvrige EØS-statene om dette.