Forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser mv.

Kapittel V Administrative bestemmelser

§ 36. Overtredelsesgebyr. Gebyrenes størrelse

Markedstilsynsmyndigheten kan ilegge overtredelsesgebyr etter plan- og bygningsloven § 29-7c inntil angitte beløpsgrenser for forsettlige eller uaktsomme overtredelser av denne forskriften.

Markedstilsynsmyndigheten kan ilegge overtredelsesgebyr inntil kr 50 000 for mindre avvik og inntil kr 100 000 for vesentlige avvik.

Høyere overtredelsesgebyr enn nevnt i annet ledd kan ilegges ved alvorlige overtredelser. Ved vurderingen skal det særlig legges vekt på forhold som nevnt i § 37. Overtredelsesgebyr kan uansett ikke overstige kr 200 000 for samme handling enten den medfører én eller flere overtredelser.