Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning

III Tiltak mot antennelse, utvikling og spredning av brann og røyk

§ 11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann

(1) Byggverk skal prosjekteres og utføres slik at det er liten sannsynlighet for at brann skal oppstå, utvikle og spre seg. Det skal tas hensyn til byggverkets bruk og den nødvendige tiden for rømning og redning.

 • Veiledning til første ledd

  Brannteknisk klassifisering av materialer og produkter er beskrevet i veiledning til kapittel 11 Innledning.

  Bruken av innvendige og utvendige overflater og kledninger har betydning for utvikling og spredning av brann.

  Det er de innvendige, synlige overflatene som har størst betydning for personsikkerheten. Disse overflatene kan bli involvert tidlig i et brannforløp.

  Utvendige overflater på fasader og tak vil vanligvis bli involvert senere i et brannforløp, og kan bidra til brannspredning både mellom ulike deler av et byggverk og mellom ulike byggverk

(2) Materialer og produkter skal ha egenskaper som ikke gir uakseptable bidrag til brannutviklingen. Det skal legges vekt på muligheten for antennelse, hastigheten av varmeavgivelse, røykproduksjon, utvikling av brennende dråper og tid til overtenning.

 • Veiledning til annet ledd

  A. Generelt

  For at byggverk skal kunne rømmes raskt og uten fare for skade på de menneskene som oppholder seg i byggverket, er det viktig å velge produkter som bidrar til å forhindre eller redusere brann- og røykspredning tidlig i et brannforløp.

  Det er særlig viktig å hindre utvikling og spredning av brann og røyk i rømningsveier.

  Med overflate menes det ytterste tynne sjiktet av en bygningsdel, herunder overflatesjikt som maling, tapet og lignende. Underlaget som dette sjiktet er plassert på, har stor betydning for brannegenskapene til bygningsdelen i det tidlige brannforløpet. En overflate i seg selv, for eksempel maling eller tapet, kan altså ikke få noen brannklassifisering. Klassifiseringen gjelder det endelige produktet, altså kombinasjonen av overflaten og underlaget som denne er plassert på.

  B. Innvendige overflater og kledninger

  De branntekniske egenskapene til innvendige overflater (himling, vegger og gulv) har betydning for brannforløpet inntil det blir full overtenning. Valg av produkter vil derfor ha betydning for hvor raskt det antennes, og for varmeavgivelsen og røykutviklingen under brann.

  Preaksepterte ytelser

  1. Overflater og kledninger er tilfredsstillende når det benyttes produkter med egenskaper som angitt i tabell 1A og 1B, med unntak gitt i nr. 3 og 4.
  2. Overflater i hulrom betraktes på samme måte som innvendig overflate og må ha minst like gode branntekniske egenskaper.
  3. Rom med brannfarlig virksomhet må ha kledning som tilfredsstiller klasse K210 A2-s1,d0 [K1-A]. Eksempel på rom med brannfarlig virksomhet er rom hvor det oppbevares fyrverkeri, brannfarlig væske kategori 1 og 2, eller rom hvor det utføres varme arbeider som sveising, sliping samt rom hvor det arbeides med åpen varme.
  4. Selv om sikkerhet ved brann dokumenteres ved analyse, må innvendige overflater på vegger og i himlinger ha minst klasse D-s2,d0 [In 2]. Lavere ytelse kan gi uakseptabelt bidrag til brannutviklingen. Dette kan utgjøre en fare for personsikkerheten. En meget rask brannutvikling kan også medføre at automatiske slokkeanlegg ikke har den effekten som er forutsatt.

  C. Nedforet himling i rømningsvei

  Nedforet himling i en rømningsvei kan bidra til økt fare for brannspredning. Brannspredning i hulrom over himlingen kan være vanskelig å få oversikt over, og dermed også å kontrollere og slokke. Himlingen kan dessuten falle ned i rømningsveien og gjøre rømning og redning vanskeligere.

  Preaksepterte ytelser

  1. Himlingen må tilfredsstille klasse A2-s1,d0 [In 1 på begrenset brennbart underlag] og ha et opphengsystem med dokumentert brannmotstand minst 10 minutter for den aktuelle eksponering, eller himlingen må bestå av kledning som tilfredsstiller klasse K210 A2-s1,d0 [K1-A].
  2. Overflater og kledninger i hulrom over himlingen må ha minst like gode branntekniske egenskaper som overflatene og kledningene i rømningsveien for øvrig.

  D. Isolasjon i bygningsdeler

  Bruk av ubrennbar eller begrenset brennbar isolasjon vil gi den brannteknisk sikreste og mest robuste utførelsen.

  Brennbar isolasjon kan utvikle store mengder røyk som utgjør en trussel for personsikkerheten i byggverk. Brennbar isolasjon kan også bidra til uakseptabel brannspredning.

  Brennbar isolasjon er isolasjon som ikke tilfredsstiller minimum klasse A2-s1,d0 [ubrennbart eller begrenset brennbart materiale].

  Brennbar isolasjon kan benyttes dersom bygningsdelen oppfyller den forutsatte branntekniske funksjonen, og isolasjonen anvendes slik at den ikke bidrar til brannspredning. Dette gjelder alle bygningsdeler inklusiv fasader, med mindre utformingen av fasaden i seg selv hindrer brannspredning mellom ulike brannceller. Dette kan for eksempel gjøres ved at

   1. alle deler eller flater av isolasjonen tildekkes, mures eller støpes inn, slik at muligheten begrenses for at isolasjonen blir involvert i en brann, og
   2. isolasjonen brytes ved branncellebegrensende konstruksjoner, slik at brannspredning inne i konstruksjonene hindres og den branncellebegrensende funksjonen opprettholdes.

  Dersom brennbar isolasjon i tak blir eksponert fra undersiden og dermed antent og involvert i brannen på et tidlig tidspunkt, kan dette hindre eller vanskeliggjøre rømning og utgjøre en trussel for rednings- og slokkemannskaper. Det kan også bidra til raskere og økt brannspredning i byggverket. Dette er grunnen til at det under isolasjonen må være en bærende konstruksjon (bærende flate) som hindrer at isolasjonen blir involvert tidlig i brannforløpet. Det vil også være nødvendig med tiltak for å hindre antennelse og rask brannspredning på utvendig takflate. Slike tiltak kan være tildekking på oversiden eller oppdeling i mindre flater med effektive skiller som stopper brannspredningen.

  Isolert takflate omfatter blant annet kompakte tak og omvendte tak.

  Preaksepterte ytelser

  1. Isolasjon må tilfredsstille klasse A2-s1,d0 med mindre annet er angitt i nr. 2 til 9.
  2. Produkter (sandwichelementer) som tilfredsstiller klasse B-s1,d0 eller Eurefic-klasse A, kan benyttes i byggverk i risikoklasse 1-4 i brannklasse 1 og i industri- og lagerbygninger i brannklasse 2. For tak gjelder nr. 6 og 7.
  3. Produkter (sandwichelementer) som tilfredsstiller klasse D-s2,d0 eller Eurefic-klasse E, kan benyttes i industri- og lagerbygninger i brannklasse 1. For tak gjelder nr. 6 og 7.
  4. Produkter (sandwichelementer) som ikke tilfredsstiller klasse A2-s1,d0 må være beskyttet av kledning K210 A2-s1,d0 [K1-A] mot rømningsveier.
  5. Produkter (sandwichelementer) for små kjøle- og fryserom i risikoklasse 4 kan ha uspesifisert ytelse.
  6. Brennbar isolasjon kan benyttes på oversiden av etasjeskiller mot oppforet tak eller loft som bare kan benyttes som lager, forutsatt at
   1. etasjeskilleren mot oppforet tak eller loft er branncellebegrensende bygningsdel dimensjonert for tosidig brannpåkjenning
   2. takkonstruksjonen over etasjeskilleren ikke har avgjørende betydning for byggverkets stabilitet i rømningsfasen
  7. Brennbar isolasjon kan benyttes i isolerte takflater forutsatt at
   1. isolasjonen legges på et bærende underlag som tilfredsstiller klasse A2-s1,d0 og som har dokumentert bæreevne under brann (R-klasse i samsvar med § 11-4)
   2. det bærende underlaget beskytter isolasjonen mot varmepåkjenning fra undersiden (for eksempel betongdekke). I brannklasse 1 og 2 kan alternativt den brennbare isolasjonen beskyttes på undersiden av isolasjon av klasse A2-s1,d0 med tilstrekkelig tykkelse til å isolere mot varmepåkjenning.
   3. den brennbare isolasjonen er beskyttet på oversiden av isolasjon med tykkelse 30 mm og som tilfredsstiller klasse A2-s1,d0. Alternativt til beskyttelse på oversiden kan den brennbare isolasjonen oppdeles i arealer på inntil 400 m 2 .
  8. Brennbar isolasjon kan benyttes som utvendig tilleggsisolering av yttervegger med unntak for i byggverk i brannklasse 3 og i byggverk i risikoklasse 6 forutsatt at
   1. det benyttes isolasjonssystemer som er dokumentert ved prøving etter SP Fire 105: Large scale testing of facade systems (1994) eller tilsvarende. Med isolasjonssystemer menes systemer som består av isolasjon og fasademateriale som monteres på et eksisterende underlag.
   2. fasademateriale og isolasjon må være prøvet som en enhet. Underlaget må ha branntekniske egenskaper som minst tilsvarer det som ble benyttet ved prøving.
  9. Brennbar isolasjon basert på cellulose- eller tekstilfibrer og lignende kan benyttes i byggverk i brannklasse 1, og boliger inntil 3 etasjer. Isolasjonen må tilfredsstille Euroklasse E, eller være i samsvar med NT Fire 035: Building products: Flammability and smouldering resistance of loose-fill thermal insulation (1988). Isolasjonen kan være utildekket i kaldt uinnredet loft og oppforet tak.

  E. Utvendige overflater

  Utvendige overflater på vegger og tak vil vanligvis ikke ha avgjørende betydning i det tidlige brannforløpet med mindre byggverket antennes utvendig, men kan ha stor betydning for brannspredningen når brannen har blitt mer omfattende (etter overtenning).

  Preaksepterte ytelser

  1. Utvendige overflater er tilfredsstillende når det benyttes produkter med egenskaper som angitt i tabell 1A og 1B, med unntak gitt i nr. 2 til 4.
  2. Yttervegg i byggverk i brannklasse 2 og 3 kan ha utvendig overflate som tilfredsstiller klasse D-s3,d0 [Ut 2], når enten
   1. ytterveggen er utformet slik at den hindrer brannspredning i fasaden, eller
   2. byggverket er i risikoklasse 1, 2 og 4 og har inntil fire etasjer, og det er liten fare for brannspredning til og fra nabobyggverk.
  3. Overflater i hulrom i ytterveggkonstruksjoner betraktes på samme måte som utvendig overflate og må ha minst like gode branntekniske egenskaper.
  4. Byggverk i brannklasse 1 og boliger inntil 3 etasjer kan ha uklassifiserte overflater i hulrom.

  F. Taktekning

  Taktekning kan bidra til brannspredning i et byggverk og mellom ulike byggverk.

  Preaksepterte ytelser

  1. Taktekning må tilfredsstille klasse BROOF(t2) [Ta].
  2. Teglstein, betongtakstein, skifertak og metallplater kan uten ytterligere dokumentasjon antas å tilfredsstille klasse BROOF(t2) [Ta].
  3. For småhus kan taktekning være uklassifisert der avstanden mellom de enkelte byggverk er minst 8 m.
  4. Ett-sjikts tak av duk og folie må tilfredsstille klasse B-s3,d0 (Ut1).

  § 11-9 Tabell 1A: Ytelser til overflater og kledninger for risikoklasse 1-5.

  Overflater og kledninger

  Brannklasse

  1

  2

  3

  Overflater i brannceller som ikke er rømningsvei

  Overflater på vegger og i himling/tak i branncelle inntil 200 m2

  D-s2,d0 [In 2]

  D-s2,d0 [In 2]

  D-s2,d0 [In 2]

  Overflater på vegger og i himling/tak i branncelle over 200 m2

  D-s2,d0 [In 2]

  B-s1,d0 [In 1]

  B-s1,d0 [In 1]

  Overflater i sjakter og hulrom

  B-s1,d0 [In 1]

  B-s1,d0 [In 1]

  B-s1,d0 [In 1]

  Overflater i brannceller som er rømningsvei

  Overflater på vegger og i himling/tak

  B-s1,d0 [In 1]

  B-s1,d0 [In 1]

  B-s1,d0 [In 1]

  Overflater på gulv

  Dfl-s1 [G]

  Dfl-s1 [G]

  Dfl-s1 [G]

  Utvendige overflater

  Overflater på ytterkledning

  D-s3,d0 [Ut 2]

  B-s3,d0 [Ut 1]

  B-s3,d0 [Ut 1]

  Kledninger

  Kledning i branncelle inntil 200 m2 som ikke er rømningsvei

  K210 D-s2,d0 [K2]

  K210 D-s2,d0 [K2]

  K210 D-s2,d0 [K2]

  Kledning i branncelle over 200 m2 som ikke er rømningsvei

  K210 D-s2,d0 [K2]

  K210 B-s1,d0 [K1]

  K210 B-s1,d0 [K1]

  Kledning i branncelle som er rømningsvei

  K210 B-s1,d0 [K1]

  K210 A2-s1,d0 [K1-A]

  K210 A2-s1,d0 [K1-A]

  Kledning i sjakter og hulrom

  K210 B-s1,d0 [K1]

  K210 A2-s1,d0 [K1-A]

  K210 A2-s1,d0 [K1-A]


  § 11-9 Tabell 1B: Ytelser til overflater og kledninger for risikoklasse 6.

  Overflater og kledninger

  Brannklasse

  1

  2

  3

  Overflater i brannceller som ikke er rømningsvei

  Overflater på vegger og i himling/tak, og i sjakter og hulrom

  B-s1,d0 [In 1]

  B-s1,d0 [In 1]

  B-s1,d0 [In 1]

  Overflater på gulv

  Dfl-s1 [G]

  Dfl-s1 [G]

  Dfl-s1 [G]

  Overflater i brannceller som er rømningsvei

  Overflater på vegger og i himling/tak

  B-s1,d0 [In 1]

  B-s1,d0 [In 1]

  B-s1,d0 [In 1]

  Overflater på gulv

  D fl -s1 [G]

  D fl -s1 [G]

  D fl -s1 [G]

  Utvendige overflater

  Overflater på ytterkledning

  D-s3,d0 [Ut 2]

  B-s3,d0 [Ut 1]

  B-s3,d0 [Ut 1]

  Kledninger

  Kledning i brannceller

  K210 B-s1,d0 [K1]

  K210 B-s1,d0 [K1]

  K210 B-s1,d0 [K1]

  Kledninger i branncelle som er rømningsvei

  K210 A2-s1,d0 [K1-A]

  K210 A2-s1,d0 [K1-A]

  K210 A2-s1,d0 [K1-A]

  Kledning i sjakter og hulrom

  K210 A2-s1,d0 [K1-A]

  K210 A2-s1,d0 [K1-A]

  K210 A2-s1,d0 [K1-A]