Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning

Kapittel 18 Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser

§ 18-1. Ikrafttredelse

  • Veiledning til bestemmelsen

    Forskriften trådte i kraft 1. juli 2017. Forskriften erstatter tidligere TEK10 og denne ble opphevet samtidig som dagens forskrift trådte i kraft. Forskriften gjelder for søknader om tillatelse (ett-trinn) eller rammetillatelse som kommunen har mottatt fra og med 1. juli 2017.

(1) Forskriften trer i kraft 1. juli 2017.

(2) Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 26. mars 2010 nr. 489 om tekniske krav til byggverk.

(3) Fra 1. juli 2021 oppheves § 8-10 Plassering av byggverk.

  • Veiledning til tredje ledd

    Fra 1. juli 2021 oppheves § 8-10 Plassering av byggverk. Bestemmelsen er en videreføring av TEK10 § 8-3. Bestemmelsen oppheves fordi plassering også reguleres i pbl § 29-2. Kommunen kan gjennom reguleringsplan ivareta de hensyn bestemmelsen omhandler.

    Mange kommuner har i dag ikke innarbeidet hensynet til plassering i reguleringsplanene. For å gi kommunene tid til å innrette seg på at forskriftsbestemmelsen oppheves, videreføres plasseringsbestemmelsen en tidsbegrenset periode. Kommunene gis på denne måten tid til å fastsette bestemmelser for plassering i reguleringsplanene.

    Tidspunktet for opphevelse av bestemmelsen er fastsatt ut fra normal rullering av kommuneplaner, som er fire år, og § 8-10 oppheves derfor fra 1. juli 2021.