Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning

Kapittel 18 Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser

§ 18-1. Ikrafttredelse

(1) Forskriften trer i kraft 1. juli 2017.

(2) Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 26. mars 2010 nr. 489 om tekniske krav til byggverk.

(3) Fra 1. juli 2021 oppheves § 8-10 Plassering av byggverk.