Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning

III Utvendige vannforsynings- og avløpsanlegg

§ 15-7. Utvendig vannforsyningsanlegg med ledningsnett

(1) Anlegg skal prosjekteres og utføres slik at god helse ivaretas ved at

a) det velges produkter som ikke avgir stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare

b) ledningsnett er sikret mot tilbakestrømning og inntrengning av urene væsker, stoffer eller gasser. Dette gjelder også for tilbakesuging og tilførsel av vann fra annen vannkilde og installasjon.

 • Veiledning til første ledd bokstav b

  For å redusere faren for innsuging av forurenset vann, bør vannledninger legges høyere enn avløpsledninger.

  Vannkummer kan dreneres til overvannsledning, bekk eller godt drenert grunn.

(2) Anlegg skal være dimensjonert slik at det gir tilstrekkelig mengde og tilfredsstillende trykk til å dekke vannbehovet, inklusiv slokkevann.

 • Veiledning til annet ledd

  Ved lavt vanntrykk kan det eventuelt installeres eget trykkøkningssystem.

  I tettbygde områder vil det være tilstrekkelig med et vanntrykk på 2,5 bar eller mer, ved tilknytningspunktet på hovedledningen.

  For slokkevannsmengder se § 11-17 annet ledd.

  Dersom normalt vanntrykk inne i bygningen overstiger 6,0 bar, vil det vanligvis være behov for en innvendig reduksjonsventil.

  Preaksepterte ytelser

  1. Dimensjonerende vannføring må leveres med et trykk på minimum 1,0 bar ved brannuttak.

(3) Vannforsyningsanlegg skal

a) tilrettelegges for høy driftssikkerhet og for effektiv drift og vedlikehold

 • Veiledning til tredje ledd bokstav a

  Det er en forutsetning for høy driftssikkerhet at vannforsyningsanlegg er innmålt i både x, y og z koordinater, og dokumentert sammen med annen informasjon av betydning for stedet.

  For å oppnå høy driftssikkerhet i anlegget kan vannledningsnettet bygges opp som ringledninger.

  Ringledninger gir stor leveringssikkerhet ved brudd og reparasjoner.

  Ringledninger bidrar til at vannet får kortest mulig oppholdstid i vannledningsnettet, og det kan redusere faren for at forurenset vann trekkes inn i ledningen.

  Ved kryssing av sjøområder og innlandsvassdrag der sårbarheten er stor, kan det legges to ledninger.

  Det må foreligge dokumentasjon som grunnlag for forvaltning, drift og vedlikehold, jf. kap. 4. Koordinatlister og målsatte kartskisser er en del av denne dokumentasjonen.

  Preaksepterte ytelser

  1. Dimensjonering og materialvalg for vannforsyninganlegg må tilpasses vannkvaliteten og grunnforholdene slik at forutsatt levetid kan oppnås.
  2. Dersom vannledninger legges under byggverk og bygninger, må de legges i varerør, kulvert eller tilsvarende.
  3. Dersom kommunen gir tillatelse til overbygging av eksisterende vannledninger, må det iverksettes kompenserende tiltak som inntrekking av rør eller annet. Ved overbygging av mindre stikkledninger (vannledninger med innvendig diameter inntil 25 mm) kan det være tilstrekkelig å legge til rette for inntrekking av nye rør.
  4. Avstand fra bygning til utvendige vannledninger må være minimum 4 meter, med mindre annet fremgår av plan, lokal VA-norm, dispensasjon eller avtale med ledningseier (kommunen eller private, eksempelvis naboen som har stikkledning under eiendommen).
  5. Vannforsyningsanlegg må være tilrettelagt for rengjøring og desinfeksjon. Dette innebærer at:
   1. vannledninger må utformes for rengjøring med vannspyling og for desinfeksjon med klor eller lignende
   2. vannledninger må kunne spyles med vann, uten at det oppstår undertrykk på ledningsnettet
   3. hovedledninger må tilrettelegges for rengjøring med renseplugg.
  6. Nye vannforsyningsanlegg må rengjøres før de tas i bruk.
  7. Stikkledninger mellom hovedledning og bygning må utformes slik at vann ikke kan strømme fra hovedledningen, gjennom bygningen og ut på hovedledningen igjen. Dette innebærer at bygningen ikke kan ha to tilknytningspunkter til hovedledningsnettet. Unntaket er sprinkleranlegg, se NS-EN 12845:2015, NS-EN 16925:2018+NA:2019 og NS-INSTA 900-2:2010.
  8. Ledningsnettet må være sikret mot tilbakestrømning av urene væsker, stoffer, gasser eller vann fra annen vannkilde eller installasjon. Aktuelle sikringstiltak fremgår av NS-EN 1717:2000 og VA/Miljø-blad nr. 61 om sikring mot tilbakestrømning av forurenset væske til drikkevannsledninger.
  9. Ved kryssing av gamle industriområder, eller andre steder der grunnen kan være forurenset, må det velges diffusjonstette ledninger eller annen utførelse som sikrer mot inntrengning av forurensninger. Oljebaserte produkter vil kunne trenge gjennom rørvegger på enkelte ledninger når de legges i forurenset grunn.

b) tåle indre og ytre belastninger, og kjemiske påvirkninger

 • Veiledning til tredje ledd bokstav b

  Indre og ytre belastninger kan blant annet være termiske og mekaniske. Kjemiske påvirkninger kan skyldes variasjoner i vannkvalitet, samt påvirkninger fra omkringliggende forurensningskilder og bygningsdeler. Slike påvirkninger kan føre til korrosjon eller forkalkninger på eller i installasjonen.

  Materialer må velges ut fra helsemessige-, sikkerhetsmessige- og holdbarhetskriterier for å sikre forventet levetid.

  Oppfyllelse av kravet kan blant annet dokumenteres gjennom produktdokumentasjon.

c) sikres mot frostskader

d) ha tilstrekkelig tetthet mot lekkasje ved maksimalt driftstrykk.

 • Veiledning til tredje ledd bokstav d

  Preaksepterte ytelser

  1. Før vannledninger tas i bruk, må de trykkprøves (tetthetsprøves) og tilfredsstille krav til tetthet, jf. NS-EN 805:2000. For drikkevanns­installasjoner vises også til NS-EN 806-1:2000.
  2. Anleggene må utformes slik at lekkasjetapet kan overvåkes, og lekkasjene lokaliseres og stenges (avstengingsventiler, sonevannmålere, uttak for montering av hydrofoner for måling av lekkasjestøy osv.).

(4) Stikkledning for vannforsyningsanlegg som ikke lenger brukes, skal frakobles.

 • Veiledning til fjerde ledd

  Der vannledning tas ut av bruk permanent eller for et lengre tidsrom, skal eier koble ledningen fra hovedledningsanlegget når hensynet til forsvarlig helse, miljø eller sikkerhet krever dette, jf. pbl. § 31-3. Tiltakene må dokumenteres.

  Hensikten er å unngå lekkasjer på vannledninger og å vite hvor de fungerende stikkledningene ligger.

  Preaksepterte ytelser

  1. Stikkledning som ikke lenger er i bruk, må frakobles ved tilknytningspunktet på hovedledningen eller der kommunen anviser.